Revelation 21:3
New International Version
And I heard a loud voice from the throne saying, "Look! God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God.

New Living Translation
I heard a loud shout from the throne, saying, "Look, God's home is now among his people! He will live with them, and they will be his people. God himself will be with them.

English Standard Version
And I heard a loud voice from the throne saying, “Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God.

New American Standard Bible
And I heard a loud voice from the throne, saying, "Behold, the tabernacle of God is among men, and He will dwell among them, and they shall be His people, and God Himself will be among them,

King James Bible
And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.

Holman Christian Standard Bible
Then I heard a loud voice from the throne: Look! God's dwelling is with humanity, and He will live with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God.

International Standard Version
I heard a loud voice from the throne say, "See, the tent of God is among humans! He will make his home with them, and they will be his people. God himself will be with them, and he will be their God.

NET Bible
And I heard a loud voice from the throne saying: "Look! The residence of God is among human beings. He will live among them, and they will be his people, and God himself will be with them.

Aramaic Bible in Plain English
And I heard a great voice from Heaven that said, “Behold, the Tabernacle of God is with the children of men, and he dwells with them and they shall be his people and the same God is with them and shall be their God.

GOD'S WORD® Translation
I heard a loud voice from the throne say, "God lives with humans! God will make his home with them, and they will be his people. God himself will be with them and be their God.

Jubilee Bible 2000
And I heard a great voice out of heaven saying, Behold the tabernacle of God with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God.

King James 2000 Bible
And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.

American King James Version
And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.

American Standard Version
And I heard a great voice out of the throne saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he shall dwell with them, and they shall be his peoples, and God himself shall be with them, and be their God:

Douay-Rheims Bible
And I heard a great voice from the throne, saying: Behold the tabernacle of God with men, and he will dwell with them. And they shall be his people; and God himself with them shall be their God.

Darby Bible Translation
And I heard a loud voice out of the heaven, saying, Behold, the tabernacle of God [is] with men, and he shall tabernacle with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, their God.

English Revised Version
And I heard a great voice out of the throne saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he shall dwell with them, and they shall be his peoples, and God himself shall be with them, and be their God:

Webster's Bible Translation
And I heard a great voice out of heaven, saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself will be with them, and be their God.

Weymouth New Testament
And I heard a loud voice, which came from the throne, say, "God's dwelling place is among men and He will dwell among them and they shall be His peoples. Yes, God Himself will be among them.

World English Bible
I heard a loud voice out of heaven saying, "Behold, God's dwelling is with people, and he will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God.

Young's Literal Translation
and I heard a great voice out of the heaven, saying, 'Lo, the tabernacle of God is with men, and He will tabernacle with them, and they shall be His peoples, and God Himself shall be with them -- their God,

Openbaring 21:3 Afrikaans PWL
en ek het ’n harde stem uit die hemel hoor sê: “Let op, die tabernakel van God is by die mense en Hy bly by hulle as gevolg van Hom.”

Zbulesa 21:3 Albanian
Dhe dëgjova një zë të madh nga qielli që thoshte: ''Ja tabernakulli i Perëndisë me njerëzit! Dhe ai do të banojë me ta; edhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi e tyre.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 21:3 Arabic: Smith & Van Dyke
وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هوذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم الها لهم.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 21:3 Armenian (Western): NT
Ու լսեցի երկինքէն հզօր ձայն մը՝ որ կ՚ըսէր. «Ահա՛ Աստուծոյ խորանը՝ մարդոց մէջ: Ի՛նք պիտի բնակի հոն, եւ անոնք պիտի ըլլան իր ժողովուրդը. Աստուած ի՛նք պիտի ըլլայ անոնց հետ՝ իբր անոնց Աստուածը:

Apocacalypsea. 21:3 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta ençun neçan voz handibat cerutic, cioela, Huná, Iaincoaren tabernaclea guiçonequin da, eta habitaturen da hequin, eta hec haren populu içanen dirade, eta Iaincoa bera hequin içanen da hayén Iainco.

D Offnbarung 21:3 Bavarian
Daa ghoer i ayn laute Stimm von n Troon her: "Daa, schautß, d Wonung Gottes ünter de Menschn! Er gaat mittn bei ien wonen, und sö gaand sein Volk sein; und er, dyr Herrgot, gaat bei ien sein.

Откровение 21:3 Bulgarian
И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我又聽見有大聲音從寶座上傳來,說:「看哪,神的居所在人間,神將要與人一同居住。他們將要做他的子民,神將要親自與他們同在,做他們的神。

中文标准译本 (CSB Simplified)
我又听见有大声音从宝座上传来,说:“看哪,神的居所在人间,神将要与人一同居住。他们将要做他的子民,神将要亲自与他们同在,做他们的神。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我聽見有大聲音從寶座出來說:「看哪,神的帳幕在人間!他要與人同住,他們要做他的子民,神要親自與他們同在,做他們的神。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我听见有大声音从宝座出来说:“看哪,神的帐幕在人间!他要与人同住,他们要做他的子民,神要亲自与他们同在,做他们的神。

启 示 录 21:3 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 聽 見 有 大 聲 音 從 寶 座 出 來 說 : 看 哪 , 神 的 帳 幕 在 人 間 。 他 要 與 人 同 住 , 他 們 要 作 他 的 子 民 。 神 要 親 自 與 他 們 同 在 , 作 他 們 的 神 。

启 示 录 21:3 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 听 见 有 大 声 音 从 宝 座 出 来 说 : 看 哪 , 神 的 帐 幕 在 人 间 。 他 要 与 人 同 住 , 他 们 要 作 他 的 子 民 。 神 要 亲 自 与 他 们 同 在 , 作 他 们 的 神 。

Otkrivenje 21:3 Croatian Bible
I začujem jak glas s prijestolja: Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima.

Zjevení Janovo 21:3 Czech BKR
I slyšel jsem hlas veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Boží s lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa jejich Bohem.

Aabenbaringen 21:3 Danish
Og jeg hørte en høj Røst fra Himmelen, som sagde: Se, Guds Telt er hos Menneskene, og han skal bo hos dem, og de skulle være hans Folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.

Openbaring 21:3 Dutch Staten Vertaling
En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ’ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ’ αὐτῶν ἔσται,

Westcott and Hort 1881
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς μετ' αὐτῶν ἔσται,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς μετ' αὐτῶν ἔσται, [αὐτῶν θεός]

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λεγούσης, Ἰδού, ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ’ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς ἔσται μετ’ αὐτῶν·

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ’ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ’ αὐτῶν ἔσται,

Tischendorf 8th Edition
καί ἀκούω φωνή μέγας ἐκ ὁ θρόνος λέγω ὁράω ὁ σκηνή ὁ θεός μετά ὁ ἄνθρωπος καί σκηνόω μετά αὐτός καί αὐτός λαός αὐτός εἰμί καί αὐτός ὁ θεός εἰμί μετά αὐτός

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λεγούσης, Ἰδοὺ, ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ’ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς ἔσται μετ’ αὐτῶν, Θεός αὐτῶν·

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης Ἰδού, ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς ἔσται μετ' αὐτῶν θεός αὐτῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ηκουσα φωνης μεγαλης εκ του θρονου λεγουσης ιδου η σκηνη του θεου μετα των ανθρωπων και σκηνωσει μετ αυτων και αυτοι λαοι αυτου εσονται και αυτος ο θεος μετ αυτων εσται

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ηκουσα φωνης μεγαλης εκ του θρονου λεγουσης ιδου η σκηνη του θεου μετα των ανθρωπων και σκηνωσει μετ αυτων και αυτοι λαοι αυτου εσονται και αυτος ο θεος εσται μετ αυτων

Stephanus Textus Receptus 1550
και ηκουσα φωνης μεγαλης εκ του ουρανου λεγουσης ιδου η σκηνη του θεου μετα των ανθρωπων και σκηνωσει μετ αυτων και αυτοι λαοι αυτου εσονται και αυτος ο θεος εσται μετ αυτων θεος αυτων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ηκουσα φωνης μεγαλης εκ του ουρανου, λεγουσης, Ιδου, η σκηνη του Θεου μετα των ανθρωπων, και σκηνωσει μετ αυτων, και αυτοι λαοι αυτου εσονται, και αυτος ο Θεος εσται μετ αυτων, Θεος αυτων·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ηκουσα φωνης μεγαλης εκ του ουρανου λεγουσης ιδου η σκηνη του θεου μετα των ανθρωπων και σκηνωσει μετ αυτων και αυτοι λαος αυτου εσονται και αυτος ο θεος εσται μετ αυτων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ηκουσα φωνης μεγαλης εκ του θρονου λεγουσης ιδου η σκηνη του θεου μετα των ανθρωπων και σκηνωσει μετ αυτων και αυτοι λαοι αυτου εσονται και αυτος ο θεος μετ αυτων εσται {VAR2: [αυτων θεος] }

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai ēkousa phōnēs megalēs ek tou thronou legousēs Idou hē skēnē tou Theou meta tōn anthrōpōn, kai skēnōsei met’ autōn, kai autoi laoi autou esontai, kai autos ho Theos met’ autōn estai,

kai ekousa phones megales ek tou thronou legouses Idou he skene tou Theou meta ton anthropon, kai skenosei met’ auton, kai autoi laoi autou esontai, kai autos ho Theos met’ auton estai,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai ēkousa phōnēs megalēs ek tou thronou legousēs Idou hē skēnē tou theou meta tōn anthrōpōn, kai skēnōsei met' autōn, kai autoi laoi autou esontai, kai autos ho theos met' autōn estai,

kai ekousa phones megales ek tou thronou legouses Idou he skene tou theou meta ton anthropon, kai skenosei met' auton, kai autoi laoi autou esontai, kai autos ho theos met' auton estai,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:3 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ēkousa phōnēs megalēs ek tou thronou legousēs idou ē skēnē tou theou meta tōn anthrōpōn kai skēnōsei met autōn kai autoi laoi autou esontai kai autos o theos estai met autōn

kai Ekousa phOnEs megalEs ek tou thronou legousEs idou E skEnE tou theou meta tOn anthrOpOn kai skEnOsei met autOn kai autoi laoi autou esontai kai autos o theos estai met autOn

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:3 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ēkousa phōnēs megalēs ek tou ouranou legousēs idou ē skēnē tou theou meta tōn anthrōpōn kai skēnōsei met autōn kai autoi laos autou esontai kai autos o theos estai met autōn

kai Ekousa phOnEs megalEs ek tou ouranou legousEs idou E skEnE tou theou meta tOn anthrOpOn kai skEnOsei met autOn kai autoi laos autou esontai kai autos o theos estai met autOn

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:3 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ēkousa phōnēs megalēs ek tou ouranou legousēs idou ē skēnē tou theou meta tōn anthrōpōn kai skēnōsei met autōn kai autoi laoi autou esontai kai autos o theos estai met autōn theos autōn

kai Ekousa phOnEs megalEs ek tou ouranou legousEs idou E skEnE tou theou meta tOn anthrOpOn kai skEnOsei met autOn kai autoi laoi autou esontai kai autos o theos estai met autOn theos autOn

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:3 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ēkousa phōnēs megalēs ek tou ouranou legousēs idou ē skēnē tou theou meta tōn anthrōpōn kai skēnōsei met autōn kai autoi laoi autou esontai kai autos o theos estai met autōn theos autōn

kai Ekousa phOnEs megalEs ek tou ouranou legousEs idou E skEnE tou theou meta tOn anthrOpOn kai skEnOsei met autOn kai autoi laoi autou esontai kai autos o theos estai met autOn theos autOn

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:3 Westcott/Hort - Transliterated
kai ēkousa phōnēs megalēs ek tou thronou legousēs idou ē skēnē tou theou meta tōn anthrōpōn kai skēnōsei met autōn kai autoi laoi autou esontai kai autos o theos met autōn estai

kai Ekousa phOnEs megalEs ek tou thronou legousEs idou E skEnE tou theou meta tOn anthrOpOn kai skEnOsei met autOn kai autoi laoi autou esontai kai autos o theos met autOn estai

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:3 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai ēkousa phōnēs megalēs ek tou thronou legousēs idou ē skēnē tou theou meta tōn anthrōpōn kai skēnōsei met autōn kai autoi laoi autou esontai kai autos o theos met autōn estai {UBS4: [autōn theos] }

kai Ekousa phOnEs megalEs ek tou thronou legousEs idou E skEnE tou theou meta tOn anthrOpOn kai skEnOsei met autOn kai autoi laoi autou esontai kai autos o theos met autOn estai {UBS4: [autOn theos]}

Jelenések 21:3 Hungarian: Karoli
És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égbõl: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az õ népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az õ Istenök.

Apokalipso de sankta Johano 21:3 Esperanto
Kaj mi auxdis grandan vocxon el la trono, dirantan:Jen la tabernaklo de Dio estas kun la homoj, kaj Li logxos kun ili, kaj ili estos Liaj popoloj, kaj Dio mem estos kun ili kaj estos ilia Dio;

Johanneksen ilmestys 21:3 Finnish: Bible (1776)
Ja kuulin suuren äänen taivaasta sanovan: katso Jumalan maja ihmisten seassa, ja hän on asuva heidän kanssansa, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja itse Jumala on oleva heidän kanssansa ja heidän Jumalansa.

Apocalypse 21:3 French: Darby
Et j'ouis une grande voix venant du ciel, disant: Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux; et ils seront son peuple, et Dieu lui-meme sera avec eux, leur Dieu.

Apocalypse 21:3 French: Louis Segond (1910)
Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.

Apocalypse 21:3 French: Martin (1744)
Et j'entendis une grande voix du ciel, disant : voici le Tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux; et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu, [et il sera] avec eux.

Offenbarung 21:3 German: Modernized
Und hörete eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach: Siehe da, eine Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen; und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein.

Offenbarung 21:3 German: Luther (1912)
Und ich hörte eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein;

Offenbarung 21:3 German: Textbibel (1899)
und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron heraus sprechen: Siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er, Gott wird mit ihnen sein.

Apocalisse 21:3 Italian: Riveduta Bible (1927)
E udii una gran voce dal trono, che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini; ed Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio;

Apocalisse 21:3 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed io udii una gran voce dal cielo, che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro; ed essi saranno suo popolo, e Iddio stesso sarà con essi Iddio loro;

WAHYU 21:3 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka aku dengar suatu suara besar daripada arasy itu mengatakan, "Ingatlah bahwa tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka itu, dan mereka itu akan menjadi kaum-Nya, dan Allah sendiri akan beserta dengan mereka itu;

Revelation 21:3 Kabyle: NT
Sliɣ i yiwet taɣect tenṭeq-ed s ṣṣut eɛlayen seg ukersi-nni n lḥekma tenna-d : Tura Sidi Ṛebbi yezdeɣ ger yemdanen, nutni ad ilin d agdud-is nețța s yiman-is ad yili yid-sen.

요한계시록 21:3 Korean
내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 가로되 `보라, 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으매 하나님이 저희와 함께 거하시리니 저희는 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 저희와 함께 계셔서

Apocalypsis 21:3 Latin: Vulgata Clementina
Et audivi vocem magnam de throno dicentem : Ecce tabernaculum Dei cum hominibus, et habitabit cum eis. Et ipsi populus ejus erunt, et ipse Deus cum eis erit eorum Deus :

Atklāsmes grāmata 21:3 Latvian New Testament
Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: Lūk, Dieva mājoklis kopā ar cilvēkiem, un Viņš dzīvos starp tiem, un tie būs Viņa tauta, un pats Dievs pie viņiem būs viņu Dievs.

Apreiðkimo Jonui knyga 21:3 Lithuanian
Ir išgirdau galingą balsą, skambantį iš dangaus: “Štai Dievo buveinė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus Jo tauta, ir pats Dievas, jų Dievas, bus su jais.

Revelation 21:3 Maori
I rongo ano ahau i te reo nui i te rangi e mea ana, Na, kei nga tangata te tapenakara o te Atua, a e noho ia ki a ratou, ko ratou hoki hei iwi mana, ko te Atua nei ano hei a ratou, hei Atua mo ratou:

Apenbaring 21:3 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og jeg hørte en høi røst fra tronen si: Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem; og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud;

Apocalipsis 21:3 Spanish: La Biblia de las Américas
Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y El habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos.

Apocalipsis 21:3 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: "El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y El habitará entre ellos y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos.

Apocalipsis 21:3 Spanish: Reina Valera Gómez
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios.

Apocalipsis 21:3 Spanish: Reina Valera 1909
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos.

Apocalipsis 21:3 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos y será su Dios.

Apocalipse 21:3 Bíblia King James Atualizada Português
E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: “Eis que o Tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais Ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus.

Apocalipse 21:3 Portugese Bible
E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles.   

Apocalipsa 21:3 Romanian: Cornilescu
Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.

Откровение 21:3 Russian: Synodal Translation (1876)
И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.

Откровение 21:3 Russian koi8r
И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.

Revelation 21:3 Shuar New Testament
Nayaimpinmaya ti kakantar chichaamun antukmajai. "Iisiß, Yus yamaikia aentsjai pujawai. Tuke niijiai pujakui Ashφ ni shuari ßrtatui. Tura niijiai tuke pujak nekas tuke ni Yusri ßtatui.

Uppenbarelseboken 21:3 Swedish (1917)
Och jag hörde en stark röst från tronen säga: »Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skola vara hans folk; ja, Gud själv skall vara hos dem

Ufunua was Yohana 21:3 Swahili NT
Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka katika kiti cha enzi ikisema, "Tazama! Mungu amefanya makao yake kati ya watu. Atakaa kati yao, nao watakuwa watu wake, naye atakuwa Mungu wao.

Pahayag 21:3 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan, na nagsasabi, Narito, ang tabernakulo ng Dios ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Dios din ay sasa kanila, at magiging Dios nila:

วิวรณ์ 21:3 Thai: from KJV
ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากสวรรค์ว่า "ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับเขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา และจะทรงเป็นพระเจ้าของเขา

Vahiy 21:3 Turkish
Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: ‹‹İşte, Tanrının konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar Onun halkı olacaklar, Tanrının kendisi de onların arasında bulunacak.

Откровение 21:3 Ukrainian: NT
І чув я голос великий з неба, що глаголав: Ось, оселя Божа з людьми, і, дому вати ме з ними; а вони будуть Його люде, і сам Бог буде з ними, Бог їх.

Revelation 21:3 Uma New Testament
Pai' ku'epe libu' to bohe ngkai suruga to mpo'uli': "Tempo toi po'ohaa' Alata'ala ria-mi dohe manusia'. Mo'oha' -i dohe-ra, pai' hira' jadi' ntodea-na. Alata'ala moto mpodohei-ra pai' jadi' Pue' -ra.

Khaûi-huyeàn 21:3 Vietnamese (1934)
Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Ðức Chúa Trời sẽ ở với chúng.

Revelation 21:2
Top of Page
Top of Page