1 Corinthians 8:6
New International Version
yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live; and there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live.

New Living Translation
But we know that there is only one God, the Father, who created everything, and we live for him. And there is only one Lord, Jesus Christ, through whom God made everything and through whom we have been given life.

English Standard Version
yet for us there is one God, the Father, from whom are all things and for whom we exist, and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things and through whom we exist.

New American Standard Bible
yet for us there is but one God, the Father, from whom are all things and we exist for Him; and one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we exist through Him.

King James Bible
But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.

Holman Christian Standard Bible
yet for us there is one God, the Father. All things are from Him, and we exist for Him. And there is one Lord, Jesus Christ. All things are through Him, and we exist through Him.

International Standard Version
yet for us there is only one God, the Father, from whom everything came into being and for whom we live. And there is only one Lord, Jesus the Messiah, through whom everything came into being and through whom we live.

NET Bible
yet for us there is one God, the Father, from whom are all things and for whom we live, and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things and through whom we live.

Aramaic Bible in Plain English
To us, ours is one God The Father, for all things are from him and we are in him, and The One LORD JEHOVAH Yeshua The Messiah, for all things are by him, and we are also in his hand.

GOD'S WORD® Translation
But for us, "There is only one God, the Father. Everything came from him, and we live for him. There is only one Lord, Jesus Christ. Everything came into being through him, and we live because of him."

Jubilee Bible 2000
but to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.

King James 2000 Bible
But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.

American King James Version
But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.

American Standard Version
yet to us there is one God, the Father, of whom are all things, and we unto him; and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things, and we through him.

Douay-Rheims Bible
Yet to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we unto him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.

Darby Bible Translation
yet to us [there is] one God, the Father, of whom all things, and *we* for him; and one Lord, Jesus Christ, by whom [are] all things, and *we* by him.

English Revised Version
yet to us there is one God, the Father, of whom are all things, and we unto him; and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things, and we through him.

Webster's Bible Translation
Yet to us there is but one God, the Father, from whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.

Weymouth New Testament
yet *we* have but one God, the Father, who is the source of all things and for whose service we exist, and but one Lord, Jesus Christ, through whom we and all things exist.

World English Bible
yet to us there is one God, the Father, of whom are all things, and we for him; and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things, and we live through him.

Young's Literal Translation
yet to us is one God, the Father, of whom are the all things, and we to Him; and one Lord, Jesus Christ, through whom are the all things, and we through Him;

1 Korinthiërs 8:6 Afrikaans PWL
is daar vir ons Een: God-die-Vader, vanuit Wie alles is en ons is in Hom; Een יהוה-Yeshua, Die Gesalfde Een, want alles is deur Hom en ook ons is in Sy hand.

1 e Korintasve 8:6 Albanian
për ne s'ka veçse një Perëndi, Ati nga i cili janë të gjitha gjërat dhe ne në të; dhe një Zot, Jezu Krishti, me anë të të cilit janë të gjitha gjërat, dhe ne jetojmë me anë të tij.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 8:6 Arabic: Smith & Van Dyke
لكن لنا اله واحد الآب الذي منه جميع الاشياء ونحن له. ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الاشياء ونحن به.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 8:6 Armenian (Western): NT
մենք ունինք մէ՛կ Աստուած՝ Հա՛յրը, որմէ են բոլոր բաները, եւ մենք՝ անոր կը պատկանինք՝՝, ու մէ՛կ Տէր՝ Յիսուս Քրիստոս, որով գոյութիւն ունին՝՝ բոլոր բաները, եւ մենք՝ անով կանք:

1 Corinthianoetara. 8:6 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina guc Iainco Aitabat dugu, ceinaganic baitirade gauça guciac, eta gu hartan: eta Iaun-bat, Iesus Christ, ceinez baitirade gauça guciac, eta gu harçaz.

De Krenter A 8:6 Bavarian
dann habnd mir diener grad ainn Got, önn Himmlvatern. Von iem stammt allss, und auf iem hin löbn myr. Und grad ainer ist dyr Herr, nömlich dyr Iesen Krist. Durch iem besteet allss, und durch iem löbn myr.

1 Коринтяни 8:6 Bulgarian
но за нас има [само] един Бог, Отец, от Когото е всичко, и ние за Него, и един Господ, Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
但對我們來說,只有一位神,就是父,萬有都出於他,我們也歸於他;並且只有一位主,就是耶穌基督,萬有都藉著他而有,我們也藉著他而有。

中文标准译本 (CSB Simplified)
但对我们来说,只有一位神,就是父,万有都出于他,我们也归于他;并且只有一位主,就是耶稣基督,万有都藉着他而有,我们也藉着他而有。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
然而我們只有一位神,就是父,萬物都本於他,我們也歸於他。並有一位主,就是耶穌基督,萬物都是藉著他有的,我們也是藉著他有的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
然而我们只有一位神,就是父,万物都本于他,我们也归于他。并有一位主,就是耶稣基督,万物都是借着他有的,我们也是借着他有的。

歌 林 多 前 書 8:6 Chinese Bible: Union (Traditional)
然 而 我 們 只 有 一 位 神 , 就 是 父 , 萬 物 都 本 於 他 ; 我 們 也 歸 於 他 ─ 並 有 一 位 主 , 就 是 耶 穌 基 督 ─ 萬 物 都 是 藉 著 他 有 的 ; 我 們 也 是 藉 著 他 有 的 。

歌 林 多 前 書 8:6 Chinese Bible: Union (Simplified)
然 而 我 们 只 有 一 位 神 , 就 是 父 , 万 物 都 本 於 他 ; 我 们 也 归 於 他 ─ 并 有 一 位 主 , 就 是 耶 稣 基 督 ─ 万 物 都 是 藉 着 他 有 的 ; 我 们 也 是 藉 着 他 有 的 。

Prva poslanica Korinæanima 8:6 Croatian Bible
nama je jedan Bog, Otac, od koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodin, Isus Krist, po kome je sve, i mi po njemu.

První Korintským 8:6 Czech BKR
Ale my máme jediného Boha Otce, z něhož všecko, a my v něm, a jednoho Pána Ježíše Krista, skrze něhož všecko, i my skrze něho.

1 Korinterne 8:6 Danish
saa er der for os dog kun een Gud, Faderen, af hvem alle Ting ere, og vi til ham, og een Herre, Jesus Kristus, ved hvem alle Ting ere, og vi ved ham.

1 Corinthiërs 8:6 Dutch Staten Vertaling
Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar een Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem.

Nestle Greek New Testament 1904
ἀλλ’ ἡμῖν εἷς Θεὸς ὁ Πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι’ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι’ αὐτοῦ.

Westcott and Hort 1881
ἀλλ' ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι' οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι' αὐτοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἀλλ' ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι' οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι' αὐτοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
ἀλλ’ ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα, καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν· καὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς χριστός, δι’ οὗ τὰ πάντα, καὶ ἡμεῖς δι’ αὐτοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
ἀλλ’ ἡμῖν εἷς Θεὸς ὁ Πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι’ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι’ αὐτοῦ.

Tischendorf 8th Edition
ἀλλ’ ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι’ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι’ αὐτοῦ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀλλ’ ἡμῖν εἷς Θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα, καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν· καὶ εἷς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι’ οὗ τὰ πάντα, καὶ ἡμεῖς δι’ αὐτοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἀλλ' ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατήρ ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν καὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστός δι' οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι' αὐτοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
[αλλ] ημιν εις θεος ο πατηρ εξ ου τα παντα και ημεις εις αυτον και εις κυριος ιησους χριστος δι ου τα παντα και ημεις δι αυτου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
αλλ ημιν εις θεος ο πατηρ εξ ου τα παντα και ημεις εις αυτον και εις κυριος ιησους χριστος δι ου τα παντα και ημεις δι αυτου

Stephanus Textus Receptus 1550
αλλ ημιν εις θεος ο πατηρ εξ ου τα παντα και ημεις εις αυτον και εις κυριος ιησους χριστος δι ου τα παντα και ημεις δι αυτου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
αλλ ημιν εις Θεος ο πατηρ, εξ ου τα παντα, και ημεις εις αυτον· και εις Κυριος Ιησους Χριστος, δι ου τα παντα, και ημεις δι αυτου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
αλλ ημιν εις θεος ο πατηρ εξ ου τα παντα και ημεις εις αυτον και εις κυριος ιησους χριστος δι ου τα παντα και ημεις δι αυτου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
{VAR1: [αλλ] } {VAR2: αλλ } ημιν εις θεος ο πατηρ εξ ου τα παντα και ημεις εις αυτον και εις κυριος ιησους χριστος δι ου τα παντα και ημεις δι αυτου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
all’ hēmin heis Theos ho Patēr, ex hou ta panta kai hēmeis eis auton, kai heis Kyrios Iēsous Christos, di’ hou ta panta kai hēmeis di’ autou.

all’ hemin heis Theos ho Pater, ex hou ta panta kai hemeis eis auton, kai heis Kyrios Iesous Christos, di’ hou ta panta kai hemeis di’ autou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
all' hēmin heis theos ho patēr, ex hou ta panta kai hēmeis eis auton, kai heis kyrios Iēsous Christos, di' hou ta panta kai hēmeis di' autou.

all' hemin heis theos ho pater, ex hou ta panta kai hemeis eis auton, kai heis kyrios Iesous Christos, di' hou ta panta kai hemeis di' autou.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:6 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
all ēmin eis theos o patēr ex ou ta panta kai ēmeis eis auton kai eis kurios iēsous christos di ou ta panta kai ēmeis di autou

all Emin eis theos o patEr ex ou ta panta kai Emeis eis auton kai eis kurios iEsous christos di ou ta panta kai Emeis di autou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:6 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
all ēmin eis theos o patēr ex ou ta panta kai ēmeis eis auton kai eis kurios iēsous christos di ou ta panta kai ēmeis di autou

all Emin eis theos o patEr ex ou ta panta kai Emeis eis auton kai eis kurios iEsous christos di ou ta panta kai Emeis di autou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:6 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
all ēmin eis theos o patēr ex ou ta panta kai ēmeis eis auton kai eis kurios iēsous christos di ou ta panta kai ēmeis di autou

all Emin eis theos o patEr ex ou ta panta kai Emeis eis auton kai eis kurios iEsous christos di ou ta panta kai Emeis di autou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:6 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
all ēmin eis theos o patēr ex ou ta panta kai ēmeis eis auton kai eis kurios iēsous christos di ou ta panta kai ēmeis di autou

all Emin eis theos o patEr ex ou ta panta kai Emeis eis auton kai eis kurios iEsous christos di ou ta panta kai Emeis di autou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:6 Westcott/Hort - Transliterated
[all] ēmin eis theos o patēr ex ou ta panta kai ēmeis eis auton kai eis kurios iēsous christos di ou ta panta kai ēmeis di autou

[all] Emin eis theos o patEr ex ou ta panta kai Emeis eis auton kai eis kurios iEsous christos di ou ta panta kai Emeis di autou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:6 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
{WH: [all] } {UBS4: all } ēmin eis theos o patēr ex ou ta panta kai ēmeis eis auton kai eis kurios iēsous christos di ou ta panta kai ēmeis di autou

{WH: [all]} {UBS4: all} Emin eis theos o patEr ex ou ta panta kai Emeis eis auton kai eis kurios iEsous christos di ou ta panta kai Emeis di autou

1 Korintusi 8:6 Hungarian: Karoli
Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitõl [van] a mindenség, mi is õ benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által [van] a mindenség, mi is õ általa.

Al la korintanoj 1 8:6 Esperanto
tamen por ni estas unu Dio, la Patro, el kiu estas cxio, kaj ni por Li; kaj unu Sinjoro, Jesuo Kristo, per kiu estas cxio, kaj ni per li.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 8:6 Finnish: Bible (1776)
Niin on kuitenkin meillä yksi Jumala, Isä, josta kaikki ovat, ja me hänessä, ja yksi Herra Jesus Kristus, jonka kautta kaikki ovat, ja me hänen kauttansa.

1 Corinthiens 8:6 French: Darby
toutefois, pour nous, il y a un seul Dieu, le Pere, duquel sont toutes choses, et nous pour lui, et un seul Seigneur, Jesus Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par lui.

1 Corinthiens 8:6 French: Louis Segond (1910)
néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes.

1 Corinthiens 8:6 French: Martin (1744)
Nous n'avons pourtant qu'un seul Dieu, [qui est] le Père; duquel [sont] toutes choses, et nous en lui; et un seul Seigneur Jésus-Christ, par lequel [sont] toutes choses, et nous par lui.

1 Korinther 8:6 German: Modernized
so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von welchem alle Dinge sind und wir in ihm, und einen HERRN, Jesum Christum, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn.

1 Korinther 8:6 German: Luther (1912)
so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von welchem alle Dinge sind und wir zu ihm; und einen HERRN, Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn.

1 Korinther 8:6 German: Textbibel (1899)
so gibt es doch für uns nur Einen Gott, den Vater, den Schöpfer aller Dinge, der unser Ziel ist, und Einen Herrn Jesus Christus, den Mittler aller Dinge, der auch unser Mittler ist.

1 Corinzi 8:6 Italian: Riveduta Bible (1927)
nondimeno, per noi c’è un Dio solo, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi per la gloria sua, e un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose, e mediante il quale siam noi.

1 Corinzi 8:6 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
nondimeno, quant’è a noi, abbiamo un solo Iddio, il Padre; dal quale son tutte le cose, e noi in lui; ed un sol Signor Gesù Cristo, per lo quale son tutte le cose, e noi per lui.

1 KOR 8:6 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
tetapi kepada kita ada Satu sahaja, yaitu Allah Bapa, maka segala sesuatu daripada Dialah asalnya, dan kita menuju Dia, dan Tuhan pun Satu juga, yaitu Yesus Kristus, oleh sebab-Nyalah ada segala sesuatu, dan kita pun ada oleh sebab-Nya.

1 Corinthians 8:6 Kabyle: NT
meɛna ɣuṛ-nneɣ nukni yiwen kan n Ṛebbi i gellan, d baba-tneɣ Ṛebbi i d-ixelqen kullec, ula d nukni d ayla-s. Anagar yiwen n Ssid i gellan : d Ɛisa Lmasiḥ, yis i d-yella kullec, yis daɣen i nedder ula d nukni.

고린도전서 8:6 Korean
그러나 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 났고 우리도 그를 위하여 또한 한 주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암았느니라

I Corinthios 8:6 Latin: Vulgata Clementina
nobis tamen unus est Deus, Pater, ex quo omnia, et nos in illum : et unus Dominus Jesus Christus, per quem omnia, et nos per ipsum.

Korintiešiem 1 8:6 Latvian New Testament
Tad mums ir tikai viens Dievs, - Tēvs, no kura viss un kura dēļ mēs esam; un viens Kungs Jēzus Kristus, caur kuru viss un caur Viņu arī mēs.

Pirmasis laiðkas korintieèiams 8:6 Lithuanian
tai mes turime tik vieną Dievą, Tėvą, iš kurio yra visa ir Jam esame mes, ir vieną Viešpatį, Jėzų Kristų, per kurį yra visa ir mes per Jį.

1 Corinthians 8:6 Maori
Ki a tatou ia kotahi ano Atua, ko te Matua, i ahu mai i a ia nga mea katoa, ko tatou ki a ia; kotahi hoki Ariki, ko Ihu Karaiti, nana nei nga mea katoa, nana hoki tatou.

1 Korintierne 8:6 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

1 Corintios 8:6 Spanish: La Biblia de las Américas
sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para El; y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros.

1 Corintios 8:6 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para El; y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de El existimos nosotros.

1 Corintios 8:6 Spanish: Reina Valera Gómez
mas para nosotros sólo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en Él; y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él.

1 Corintios 8:6 Spanish: Reina Valera 1909
Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él: y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él.

1 Corintios 8:6 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
nosotros, sin embargo, no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él; y un Señor, Jesús, el Cristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él.

1 Coríntios 8:6 Bíblia King James Atualizada Português
para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos; em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos.

1 Coríntios 8:6 Portugese Bible
todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também.   

1 Corinteni 8:6 Romanian: Cornilescu
totuş pentru noi nu este decît un singur Dumnezeu: Tatăl, dela care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sînt toate lucrurile şi prin El şi noi.

1-е Коринфянам 8:6 Russian: Synodal Translation (1876)
но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им.

1-е Коринфянам 8:6 Russian koi8r
но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им.

1 Corinthians 8:6 Shuar New Testament
Tura iikia nΘkaji, aya chikichik Yus awai, nusha ii Aparφnti. Ashφ φrunna nuna najanaiti tura ni wakera nuna umikiat tusa najatmamji iin. Ii Uuntrisha chikichkiiti, Jesukrφstu. Niijiainkia Ashφ najanamuiti. Tura iisha ni kakarmarijiai iwiaaku pujaji.

1 Korinthierbrevet 8:6 Swedish (1917)
så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro.

1 Wakorintho 8:6 Swahili NT
hata hivyo, kwetu sisi yuko Mungu mmoja tu: Baba, Muumba wa vyote, ambaye kwa ajili yake sisi tuko. Pia yuko Bwana mmoja tu, Yesu Kristo, ambaye kwa njia yake vitu vyote viliumbwa, na sisi twaishi kwa njia yake.

1 Mga Taga-Corinto 8:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya.

1 โครินธ์ 8:6 Thai: from KJV
แต่ว่าสำหรับพวกเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดา และสิ่งสารพัดทั้งปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์ และเราอยู่ในพระองค์ และเรามีพระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียว และสิ่งสารพัดก็เกิดขึ้นโดยพระองค์ และเราก็เป็นมาโดยพระองค์

1 Korintliler 8:6 Turkish

1 Коринтяни 8:6 Ukrainian: NT
та наш один Бог Отець, від котрого все і ми для Него; і один Господь Ісус Христос, через Котрого усе (стало ся), і ми через Него.

1 Corinthians 8:6 Uma New Testament
Aga hi kita' -tana, muntu' hadua Alata'ala, Hi'a-mi Tuama-ta to mpajadi' hawe'ea to ria, Hi'a-wadi toaa' katuwua' -ta. Pai' hadua wo'o-wadi Pue' -ta, Yesus Kristus, Hi'a-mi to napopale Alata'ala mpajadi' hawe'ea to ria, Hi'a to mpowai' -ta katuwua'.

1 Coâ-rinh-toâ 8:6 Vietnamese (1934)
về phần chúng ta, chỉ có một Ðức Chúa Trời mà thôi, là Ðức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Ðức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.

1 Corinthians 8:5
Top of Page
Top of Page