PROS KORINTHIOUS A΄ 8
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1peri de tōn eidōlothutōn oidamen oti pantes gnōsin echomen ē gnōsis phusioi ē de agapē oikodomei 2ei de tis dokei eidenai ti oudepō ouden egnōken kathōs dei gnōnai 3ei de tis agapa ton theon outos egnōstai up autou

4peri tēs brōseōs oun tōn eidōlothutōn oidamen oti ouden eidōlon en kosmō kai oti oudeis theos eteros ei mē eis 5kai gar eiper eisin legomenoi theoi eite en ouranō eite epi tēs gēs ōsper eisin theoi polloi kai kurioi polloi 6all ēmin eis theos o patēr ex ou ta panta kai ēmeis eis auton kai eis kurios iēsous christos di ou ta panta kai ēmeis di autou

7all ouk en pasin ē gnōsis tines de tē suneidēsei tou eidōlou eōs arti ōs eidōlothuton esthiousin kai ē suneidēsis autōn asthenēs ousa molunetai 8brōma de ēmas ou paristēsin tō theō oute gar ean phagōmen perisseuomen oute ean mē phagōmen usteroumetha 9blepete de mēpōs ē exousia umōn autē proskomma genētai tois asthenousin 10ean gar tis idē se ton echonta gnōsin en eidōleiō katakeimenon ouchi ē suneidēsis autou asthenous ontos oikodomēthēsetai eis to ta eidōlothuta esthiein 11kai apoleitai o asthenōn adelphos epi tē sē gnōsei di on christos apethanen 12outōs de amartanontes eis tous adelphous kai tuptontes autōn tēn suneidēsin asthenousan eis christon amartanete 13dioper ei brōma skandalizei ton adelphon mou ou mē phagō krea eis ton aiōna ina mē ton adelphon mou skandalisō

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 7
Top of Page
Top of Page