PROS KORINTHIOUS A΄ 8
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1peri de tōn eidōlothutōn oidamen oti pantes gnōsin echomen ē gnōsis phusioi ē de agapē oikodomei 2ei tis dokei egnōkenai ti oupō egnō kathōs dei gnōnai 3ei de tis agapa ton theon outos egnōstai up autou

4peri tēs brōseōs oun tōn eidōlothutōn oidamen oti ouden eidōlon en kosmō kai oti oudeis theos ei mē eis 5kai gar eiper eisin legomenoi theoi eite en ouranō eite epi gēs ōsper eisin theoi polloi kai kurioi polloi 6 [all] ēmin eis theos o patēr ex ou ta panta kai ēmeis eis auton kai eis kurios iēsous christos di ou ta panta kai ēmeis di autou

7all ouk en pasin ē gnōsis tines de tē sunētheia eōs arti tou eidōlou ōs eidōlothuton esthiousin kai ē suneidēsis autōn asthenēs ousa molunetai 8brōma de ēmas ou parastēsei tō theō oute ean mē phagōmen usteroumetha oute ean phagōmen perisseuomen 9blepete de mē pōs ē exousia umōn autē proskomma genētai tois asthenesin 10ean gar tis idē [se] ton echonta gnōsin en eidōleiō katakeimenon ouchi ē suneidēsis autou asthenous ontos oikodomēthēsetai eis to ta eidōlothuta esthiein 11apollutai gar o asthenōn en tē sē gnōsei o adelphos di on christos apethanen 12outōs de amartanontes eis tous adelphous kai tuptontes autōn tēn suneidēsin asthenousan eis christon amartanete 13dioper ei brōma skandalizei ton adelphon mou ou mē phagō krea eis ton aiōna ina mē ton adelphon mou skandalisō

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 7
Top of Page
Top of Page