Romans 12
Hebrew Bible OT and NT

1ועתה הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלהים אשר תשימו את גויותיכם קרבן חי וקדוש ונרצה לאלהים והיתה זאת עבודתכם השכלית׃ 2ואל תשתוו לעולם הזה כי אם התחלפו בהתחדש דעתכם למען תבחנו לדעת מה הוא רצון האלהים הטוב והחמד והשלם׃

3כי על פי החסד הנתן לי אמר אני לכל איש ואיש מכם לבלתי רום לבבו למעלה מן הראוי כי אם יהי צנוע במחשבותיו כפי מדת האמונה אשר חלק לו האלהים׃ 4כי כאשר בגוף אחד יש לנו אברים הרבה ואין פעלה אחת לכל האברים׃ 5כן אנחנו הברים גוף אחד במשיח וכל אחד ואחד ממנו אבר לחברו הוא׃ 6ויש לנו מתנות שנות כפי החסד הנתן לנו אם נבואה תהי כפי מדת האמונה׃ 7ואם לאיש שמוש יעמל בשמוש ואם מורה בהוראה׃ 8ואם מוכיח בתוכחה הנותן יעשה בתם לבב והמנהיג בשקידה והגמל חסד בסבר פנים יפות׃

9האהבה תהיה בלי חנפה שנאו את הרע ודבקו בטוב׃ 10באהבת אחים הראו חבה יתרה ובכבוד הקדימו איש את רעהו׃ 11שקדו ואל תעצלו התלהבו ברוח עבדו את האדון׃ 12שמחו בתוחלת סבלו בצרה שקדו על התפלה׃ 13השתתפו בצרכי הקדושים רדפו הכנסת ארחים׃

14ברכו את רדפיכם ברכו ואל תקללו׃ 15שמחו עם השמחים ובכו עם הבכים׃ 16לב אחד יהי לכלכם אל תהלכו בגדלות כי אם התנהגו עם השפלים אל תהיו חכמים בעיניכם׃ 17אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה דרשו הטוב בעיני כל אדם׃ 18אם תוכלו ככל אשר תמצא ידכם היו בשלום עם כל אדם׃ 19אל תנקמו נקם ידידי כי אם תנו מקום לרגז כי כתוב לי נקם ושלם אמר יהוה׃ 20לכן אם רעב שנאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים כי גחלים אתה חתה על ראשו׃ 21אל נא יכבשך הרע כבוש אתה את הרע בטוב׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Romans 11
Top of Page
Top of Page