תהילים 50
Hebrew Bible OT and NT

1מזמור לאסף אל אלהים יהוה דבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבאו׃

2מציון מכלל יפי אלהים הופיע׃

3יבא אלהינו ואל יחרש אש לפניו תאכל וסביביו נשערה מאד׃

4יקרא אל השמים מעל ואל הארץ לדין עמו׃

5אספו לי חסידי כרתי בריתי עלי זבח׃

6ויגידו שמים צדקו כי אלהים שפט הוא סלה׃

7שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך אלהים אלהיך אנכי׃

8לא על זבחיך אוכיחך ועולתיך לנגדי תמיד׃

9לא אקח מביתך פר ממכלאתיך עתודים׃

10כי לי כל חיתו יער בהמות בהררי אלף׃

11ידעתי כל עוף הרים וזיז שדי עמדי׃

12אם ארעב לא אמר לך כי לי תבל ומלאה׃

13האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה׃

14זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך׃

15וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני׃

16ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חקי ותשא בריתי עלי פיך׃

17ואתה שנאת מוסר ותשלך דברי אחריך׃

18אם ראית גנב ותרץ עמו ועם מנאפים חלקך׃

19פיך שלחת ברעה ולשונך תצמיד מרמה׃

20תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דפי׃

21אלה עשית והחרשתי דמית היות אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך׃

22בינו נא זאת שכחי אלוה פן אטרף ואין מציל׃

23זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 49
Top of Page
Top of Page