תהילים 51
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי׃

2הרבה כבסני מעוני ומחטאתי טהרני׃

3כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד׃

4לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך׃

5הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי׃

6הן אמת חפצת בטחות ובסתם חכמה תודיעני׃

7תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין׃

8תשמיעני ששון ושמחה תגלנה עצמות דכית׃

9הסתר פניך מחטאי וכל עונתי מחה׃

10לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי׃

11אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני׃

12השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני׃

13אלמדה פשעים דרכיך וחטאים אליך ישובו׃

14הצילני מדמים אלהים אלהי תשועתי תרנן לשוני צדקתך׃

15אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך׃

16כי לא תחפץ זבח ואתנה עולה לא תרצה׃

17זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה׃

18היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלם׃

19אז תחפץ זבחי צדק עולה וכליל אז יעלו על מזבחך פרים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 50
Top of Page
Top of Page