משלי 8
Hebrew Bible OT and NT

1הלא חכמה תקרא ותבונה תתן קולה׃

2בראש מרומים עלי דרך בית נתיבות נצבה׃

3ליד שערים לפי קרת מבוא פתחים תרנה׃

4אליכם אישים אקרא וקולי אל בני אדם׃

5הבינו פתאים ערמה וכסילים הבינו לב׃

6שמעו כי נגידים אדבר ומפתח שפתי מישרים׃

7כי אמת יהגה חכי ותועבת שפתי רשע׃

8בצדק כל אמרי פי אין בהם נפתל ועקש׃

9כלם נכחים למבין וישרים למצאי דעת׃

10קחו מוסרי ואל כסף ודעת מחרוץ נבחר׃

11כי טובה חכמה מפנינים וכל חפצים לא ישוו בה׃

12אני חכמה שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא׃

13יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות שנאתי׃

14לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה׃

15בי מלכים ימלכו ורוזנים יחקקו צדק׃

16בי שרים ישרו ונדיבים כל שפטי צדק׃

17אני אהביה אהב ומשחרי ימצאנני׃

18עשר וכבוד אתי הון עתק וצדקה׃

19טוב פריי מחרוץ ומפז ותבואתי מכסף נבחר׃

20בארח צדקה אהלך בתוך נתיבות משפט׃

21להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא׃

22יהוה קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז׃

23מעולם נסכתי מראש מקדמי ארץ׃

24באין תהמות חוללתי באין מעינות נכבדי מים׃

25בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי׃

26עד לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל׃

27בהכינו שמים שם אני בחוקו חוג על פני תהום׃

28באמצו שחקים ממעל בעזוז עינות תהום׃

29בשומו לים חקו ומים לא יעברו פיו בחוקו מוסדי ארץ׃

30ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשעים יום יום משחקת לפניו בכל עת׃

31משחקת בתבל ארצו ושעשעי את בני אדם׃

32ועתה בנים שמעו לי ואשרי דרכי ישמרו׃

33שמעו מוסר וחכמו ואל תפרעו׃

34אשרי אדם שמע לי לשקד על דלתתי יום יום לשמר מזוזת פתחי׃

35כי מצאי מצאי חיים ויפק רצון מיהוה׃

36וחטאי חמס נפשו כל משנאי אהבו מות׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 7
Top of Page
Top of Page