במדבר 23
Hebrew Bible OT and NT

1ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים׃ 2ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח׃ 3ויאמר בלעם לבלק התיצב על עלתך ואלכה אולי יקרה יהוה לקראתי ודבר מה יראני והגדתי לך וילך שפי׃

4ויקר אלהים אל בלעם ויאמר אליו את שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל במזבח׃ 5וישם יהוה דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר׃ 6וישב אליו והנה נצב על עלתו הוא וכל שרי מואב׃

7וישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם לכה ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל׃

8מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם יהוה׃

9כי מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב׃

10מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו׃

11ויאמר בלק אל בלעם מה עשית לי לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברך׃ 12ויען ויאמר הלא את אשר ישים יהוה בפי אתו אשמר לדבר׃

13ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום אחר אשר תראנו משם אפס קצהו תראה וכלו לא תראה וקבנו לי משם׃ 14ויקחהו שדה צפים אל ראש הפסגה ויבן שבעה מזבחת ויעל פר ואיל במזבח׃ 15ויאמר אל בלק התיצב כה על עלתך ואנכי אקרה כה׃ 16ויקר יהוה אל בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר׃ 17ויבא אליו והנו נצב על עלתו ושרי מואב אתו ויאמר לו בלק מה דבר יהוה׃

18וישא משלו ויאמר קום בלק ושמע האזינה עדי בנו צפר׃

19לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה׃

20הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה׃

21לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל יהוה אלהיו עמו ותרועת מלך בו׃

22אל מוציאם ממצרים כתועפת ראם לו׃

23כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל׃

24הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה׃

25ויאמר בלק אל בלעם גם קב לא תקבנו גם ברך לא תברכנו׃ 26ויען בלעם ויאמר אל בלק הלא דברתי אליך לאמר כל אשר ידבר יהוה אתו אעשה׃

27ויאמר בלק אל בלעם לכה נא אקחך אל מקום אחר אולי יישר בעיני האלהים וקבתו לי משם׃ 28ויקח בלק את בלעם ראש הפעור הנשקף על פני הישימן׃ 29ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים׃ 30ויעש בלק כאשר אמר בלעם ויעל פר ואיל במזבח׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Numbers 22
Top of Page
Top of Page