Luke 3
Hebrew Bible OT and NT

1בשנת חמש עשרה למלכות הקיסר טיבריוס בהיות פונטיוס פילטוס הגמון ביהודה והורדוס שר רבע על הגליל ואחיו פילפוס שר רבע על מדינות יטור וטרכונה ולוסניס שר רבע על אבילין׃ 2בימי הכהנים הגדולים חנן וקיפא היה דבר אלהים אל יוחנן בן זכריה במדבר׃ 3ויבא אל כל ככר הירדן ויקרא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃

4ככתוב בספר דברי ישעיהו הנביא קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃

5כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה׃

6וראו כל בשר את ישועת אלהים׃

7ויאמר אל המון העם היצאים להטבל על ידו אתם ילדי הצפעונים מי הורה אתכם להמלט מפני הקצף הבא׃ 8לכן עשו פרי הראוי לתשובה ואל תדמו בנפשכם לאמר אברהם הוא אבינו כי אני אמר לכם כי מן האבנים האלה יכל האלהים להקים בנים לאברהם׃ 9וכבר הושם הגרזן על שרש העצים והנה כל עץ אשר איננו עשה פרי טוב יגדע והשלך באש׃

10וישאלהו המון העם לאמר מה אפוא נעשה׃ 11ויען ויאמר אליהם מי אשר לו כתנות שתים הוא יחלק לאשר אין לו ומי אשר לו מזון ככה יעשה גם הוא׃ 12ויבאו גם מוכסים להטבל ויאמרו אליו רבי מה נעשה׃ 13ויאמר אליהם אל תגבו יותר מחקכם׃ 14וישאלהו גם אנשי הצבא לאמר ואנחנו מה נעשה ויאמר אליהם איש אל תזעזעו ואל תלשינו איש ויהי די לכם בשכרכם׃

15ויהי כאשר חכה העם וכלם חשבים בלבם לאמר אולי יוחנן הוא המשיח׃ 16ויען יוחנן ויאמר לכלם הן אני טובל אתכם במים אבל בוא יבוא החזק ממני אשר אינני כדי להתיר את שרוך נעליו הוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש׃ 17אשר המזרה בידו להבר את גרנו ויאסף את דגנו אל אוצרו ואת המץ ישרפנו באש אשר לא תכבה׃

18וכן עוד דברים אחרים הרבה בשר וגם הזהיר את העם׃ 19והורדוס שר רבע המדינה אשר הוכח על ידו על אדות הורודיה אשת אחיו פילפוס ועל אדות כל הרע אשר עשה הורדוס׃ 20הוסיף על כל אלה גם את זאת ויסגר את יוחנן במשמר׃

21ויהי בהטבל כל העם וגם ישוע נטבל ומתפלל ויפתחו השמים׃ 22וירד עליו רוח הקדש בדמות גוף כיונה ויהי קול מן השמים ויאמר אתה בני ידידי בך רצתה נפשי׃

23והוא ישוע בהחלו היה כבן שלשים שנה ויחשבהו לבן יוסף בן עלי׃ 24בן מתת בן לוי בן מלכי בן יני בן יוסף׃ 25בן מתתיה בן אמוץ בן נחום בן חסלי בן נגי׃ 26בן מחת בן מתתיה בן שמעי בן יוסף בן יודה׃ 27בן יוחנן בן רישא בן זרבלל בן שאלתיאל בן גרי׃ 28בן מלכי בן אדי בן קוסם בן אלמדם בן ער׃ 29בן יוסי בן אליעזר בן יורים בן מתת בן לוי׃ 30בן שמעון בן יהודה בן יוסף בן יונם בן אליקים׃ 31בן מליא בן מינא בן מתתה בן נתן בן דוד׃ 32בן ישי בן עובד בן בעז בן שלמון בן נחשון׃ 33בן עמינדב בן ארם בן חצרון בן פרץ בן יהודה׃ 34בן יעקב בן יצחק בן אברהם בן תרח בן נחור׃ 35בן שרוג בן רעו בן פלג בן עבר בן שלח׃ 36בן קינן בן ארפכשד בן שם בן נח בן למך׃ 37בן מתושלח בן חנוך בן ירד בן מהללאל בן קינן׃ 38בן אנוש בן שת בן אדם בן אלהים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Luke 2
Top of Page
Top of Page