ויקרא 9
Hebrew Bible OT and NT

1ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל׃ 2ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה תמימם והקרב לפני יהוה׃ 3ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימם לעלה׃ 4ושור ואיל לשלמים לזבח לפני יהוה ומנחה בלולה בשמן כי היום יהוה נראה אליכם׃ 5ויקחו את אשר צוה משה אל פני אהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני יהוה׃ 6ויאמר משה זה הדבר אשר צוה יהוה תעשו וירא אליכם כבוד יהוה׃ 7ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עלתך וכפר בעדך ובעד העם ועשה את קרבן העם וכפר בעדם כאשר צוה יהוה׃

8ויקרב אהרן אל המזבח וישחט את עגל החטאת אשר לו׃ 9ויקרבו בני אהרן את הדם אליו ויטבל אצבעו בדם ויתן על קרנות המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח׃ 10ואת החלב ואת הכלית ואת היתרת מן הכבד מן החטאת הקטיר המזבחה כאשר צוה יהוה את משה׃ 11ואת הבשר ואת העור שרף באש מחוץ למחנה׃

12וישחט את העלה וימצאו בני אהרן אליו את הדם ויזרקהו על המזבח סביב׃ 13ואת העלה המציאו אליו לנתחיה ואת הראש ויקטר על המזבח׃ 14וירחץ את הקרב ואת הכרעים ויקטר על העלה המזבחה׃

15ויקרב את קרבן העם ויקח את שעיר החטאת אשר לעם וישחטהו ויחטאהו כראשון׃ 16ויקרב את העלה ויעשה כמשפט׃ 17ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה ויקטר על המזבח מלבד עלת הבקר׃

18וישחט את השור ואת האיל זבח השלמים אשר לעם וימצאו בני אהרן את הדם אליו ויזרקהו על המזבח סביב׃ 19ואת החלבים מן השור ומן האיל האליה והמכסה והכלית ויתרת הכבד׃ 20וישימו את החלבים על החזות ויקטר החלבים המזבחה׃ 21ואת החזות ואת שוק הימין הניף אהרן תנופה לפני יהוה כאשר צוה משה׃

22וישא אהרן את ידו אל העם ויברכם וירד מעשת החטאת והעלה והשלמים׃

23ויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד יהוה אל כל העם׃ 24ותצא אש מלפני יהוה ותאכל על המזבח את העלה ואת החלבים וירא כל העם וירנו ויפלו על פניהם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Leviticus 8
Top of Page
Top of Page