יואל 3
Hebrew Bible OT and NT

1כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשוב את שבות יהודה וירושלם׃

2וקבצתי את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת ארצי חלקו׃

3ואל עמי ידו גורל ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו׃

4וגם מה אתם לי צר וצידון וכל גלילות פלשת הגמול אתם משלמים עלי ואם גמלים אתם עלי קל מהרה אשיב גמלכם בראשכם׃ 5אשר כספי וזהבי לקחתם ומחמדי הטבים הבאתם להיכליכם׃ 6ובני יהודה ובני ירושלם מכרתם לבני היונים למען הרחיקם מעל גבולם׃ 7הנני מעירם מן המקום אשר מכרתם אתם שמה והשבתי גמלכם בראשכם׃ 8ומכרתי את בניכם ואת בנותיכם ביד בני יהודה ומכרום לשבאים אל גוי רחוק כי יהוה דבר׃

9קראו זאת בגוים קדשו מלחמה העירו הגבורים יגשו יעלו כל אנשי המלחמה׃

10כתו אתיכם לחרבות ומזמרתיכם לרמחים החלש יאמר גבור אני׃

11עושו ובאו כל הגוים מסביב ונקבצו שמה הנחת יהוה גבוריך׃

12יעורו ויעלו הגוים אל עמק יהושפט כי שם אשב לשפט את כל הגוים מסביב׃

13שלחו מגל כי בשל קציר באו רדו כי מלאה גת השיקו היקבים כי רבה רעתם׃

14המונים המונים בעמק החרוץ כי קרוב יום יהוה בעמק החרוץ׃

15שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם׃

16ויהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ורעשו שמים וארץ ויהוה מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל׃

17וידעתם כי אני יהוה אלהיכם שכן בציון הר קדשי והיתה ירושלם קדש וזרים לא יעברו בה עוד׃

18והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית יהוה יצא והשקה את נחל השטים׃

19מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקיא בארצם׃

20ויהודה לעולם תשב וירושלם לדור ודור׃

21ונקיתי דמם לא נקיתי ויהוה שכן בציון׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Joel 2
Top of Page
Top of Page