הושע 13
Hebrew Bible OT and NT

1כדבר אפרים רתת נשא הוא בישראל ויאשם בבעל וימת׃

2ועתה יוספו לחטא ויעשו להם מסכה מכספם כתבונם עצבים מעשה חרשים כלה להם הם אמרים זבחי אדם עגלים ישקון׃

3לכן יהיו כענן בקר וכטל משכים הלך כמץ יסער מגרן וכעשן מארבה׃

4ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים ואלהים זולתי לא תדע ומושיע אין בלתי׃

5אני ידעתיך במדבר בארץ תלאבות׃

6כמרעיתם וישבעו שבעו וירם לבם על כן שכחוני׃

7ואהי להם כמו שחל כנמר על דרך אשור׃

8אפגשם כדב שכול ואקרע סגור לבם ואכלם שם כלביא חית השדה תבקעם׃

9שחתך ישראל כי בי בעזרך׃

10אהי מלכך אפוא ויושיעך בכל עריך ושפטיך אשר אמרת תנה לי מלך ושרים׃

11אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי׃

12צרור עון אפרים צפונה חטאתו׃

13חבלי יולדה יבאו לו הוא בן לא חכם כי עת לא יעמד במשבר בנים׃

14מיד שאול אפדם ממות אגאלם אהי דבריך מות אהי קטבך שאול נחם יסתר מעיני׃

15כי הוא בין אחים יפריא יבוא קדים רוח יהוה ממדבר עלה ויבוש מקורו ויחרב מעינו הוא ישסה אוצר כל כלי חמדה׃

16תאשם שמרון כי מרתה באלהיה בחרב יפלו עלליהם ירטשו והריותיו יבקעו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Hosea 12
Top of Page
Top of Page