בראשית 7
Hebrew Bible OT and NT

1ויאמר יהוה לנח בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה׃ 2מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים איש ואשתו׃ 3גם מעוף השמים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ׃ 4כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה׃ 5ויעש נח ככל אשר צוהו יהוה׃

6ונח בן שש מאות שנה והמבול היה מים על הארץ׃ 7ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול׃ 8מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהרה ומן העוף וכל אשר רמש על האדמה׃ 9שנים שנים באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהים את נח׃ 10ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ׃ 11בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו כל מעינת תהום רבה וארבת השמים נפתחו׃ 12ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה׃

13בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה׃ 14המה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמש הרמש על הארץ למינהו וכל העוף למינהו כל צפור כל כנף׃ 15ויבאו אל נח אל התבה שנים שנים מכל הבשר אשר בו רוח חיים׃ 16והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר יהוה בעדו׃

17ויהי המבול ארבעים יום על הארץ וירבו המים וישאו את התבה ותרם מעל הארץ׃ 18ויגברו המים וירבו מאד על הארץ ותלך התבה על פני המים׃ 19והמים גברו מאד מאד על הארץ ויכסו כל ההרים הגבהים אשר תחת כל השמים׃ 20חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים׃ 21ויגוע כל בשר הרמש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השרץ על הארץ וכל האדם׃ 22כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו׃ 23וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך נח ואשר אתו בתבה׃ 24ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Genesis 6
Top of Page
Top of Page