שמות 31
Hebrew Bible OT and NT

1וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 2ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה׃ 3ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה׃ 4לחשב מחשבת לעשות בזהב ובכסף ובנחשת׃ 5ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכה׃ 6ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צויתך׃ 7את אהל מועד ואת הארן לעדת ואת הכפרת אשר עליו ואת כל כלי האהל׃ 8ואת השלחן ואת כליו ואת המנרה הטהרה ואת כל כליה ואת מזבח הקטרת׃ 9ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו׃ 10ואת בגדי השרד ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן׃ 11ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים לקדש ככל אשר צויתך יעשו׃

12ויאמר יהוה אל משה לאמר׃ 13ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני יהוה מקדשכם׃ 14ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמיה׃ 15ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש ליהוה כל העשה מלאכה ביום השבת מות יומת׃ 16ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם׃ 17ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש׃

18ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלהים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Exodus 30
Top of Page
Top of Page