Colossians 4
Hebrew Bible OT and NT

1אתם האדנים תנו לעבדיכם הישר והשוה ודעו כי גם אתם יש לכם אדון בשמים׃

2התמידו בתפלה ושקדו בה בתודה׃ 3והתפללו גם בעדנו למען יפתח לנו האלהים את שער הדבור לחות את סוד המשיח אשר בעבורו אסור אנכי׃ 4למען אשר אגלה אתו כמשפט עלי לחות׃

5התהלכו בחכמה עם אשר בחוץ והוקירו את העת׃ 6דבריכם יהיו נעימים בכל עת וממלחים במלח למען תדעו להשיב דבר לכל אדם׃

7את כל הקרת אותי וידיעכם טוכיקוס האח החביב והמשרת הנאמן ועבד עמיתי באדון׃ 8אשר לזאת שלחתיהו אליכם למען ידע את דבריכם וינחם את לבבכם׃ 9עם אוניסימוס האח הנאמן והחביב אשר הוא מכם המה יודיעו אתכם את כל דברינו פה׃

10ארסטרכוס השבוי עמי יחד שאל לשלומכם ומרקוס בן אחות בר נבא אשר צויתם עליו אם יבוא אליכם תקבלהו׃ 11וישוע הנקרא יוסטוס אשר הם מן המולים אלה לבדם מן העזרים למלכות האלהים היו לי לנחמה׃ 12אפפרס אשר הוא מכם שאל לשלומכם משרת המשיח הנאבק בעדכם בתפלתיו בכל עת למען תעמדו שלמים ומלאים דעת בכל רצון אלהים׃ 13כי מעיד אני עליו כי קנאה גדולה הוא מקנא לכם ולאנשי לודקיא ולאנשי הירפוליס׃ 14לוקס הרופא החביב ודימס שאלים לשלומכם׃ 15שאלו לשלום האחים אשר בלודקיא ולשלום נומפס והקהלה אשר בביתו׃

16ואחרי קראם את האגרת הזאת לפניכם עשו שתקרא גם בקהל לודקיים ואת אשר ללודקיא תקראוה גם אתם׃ 17ואמרו אל ארכפוס שית לבך לעבודה אשר קבלתה באדון למען תמלאנה׃

18שאלת השלום מידי אני פולוס זכרו את מוסרי החסד עמכם אמן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Colossians 3
Top of Page
Top of Page