Colossians 3
Hebrew Bible OT and NT

1לכן אם קמתם עם המשיח בקשו את אשר למעלה אשר המשיח ישב שם לימין האלהים׃ 2את אשר למעלה יהגה לבבכם לא את אשר בארץ׃ 3כי מתם וחייכם צפונים עם המשיח באלהים׃ 4בעת הגלות המשיח אשר הוא חייכם גם אתם תגלו עמו בכבוד׃

5על כן תמותתו את אבריכם בארץ את הזנות והטמאה והזמה והתאות הרעות ונטות אחרי הבצע אשר היא עבודת אלילים׃ 6כי בגלל אלה בא חרון אלהים על בני חמרי׃ 7אשר גם אתם הלכתם בהם מלפנים בחיותכם בתוכם׃ 8אך עתה הסירו מכם כל אלה את הרגז את הכעס את הרשע את הגדוף ואת דברי נבלה מפיכם׃ 9ואל תשקרו איש בעמיתו כי פשטתם את האדם הישן עם פעלותיו׃ 10ולבשתם את האדם החדש המתחדש בדעת כצלם בראו׃ 11אשר אין שם יוני ויהודי אין מילה וערלה אין לעז וסקותי אין עבד ובן חורין כי המשיח הוא הכל ובכל׃

12לכן אתם כבחירי האלהים הקדשים והחביבים לבשו המון רחמים ונדיבות ונמיכות רוח וענוה וארך אפים׃ 13ותשאו איש את רעהו ותסלחו בהיות לכם ריב איש עם אחיו כאשר המשיח סלח לכם כן תסלחו גם אתם׃ 14ועל כל אלה לבשו האהבה היא אגדת השלמות׃ 15וישלט בלבבכם שלום האלהים אשר נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה׃ 16דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃ 17וכל אשר תעשו הן במלין הן בפעל עשו בשם האדון ישוע והודו לאלהים אבינו על ידי׃

18אתן הנשים הכנענה לבעליכן כראוי באדנינו׃ 19אתם האנשים אהבו את נשיכם ואל תתמרמרו אליהן׃ 20הבנים שמעו אל ילדיכם בכל דבר כי הוא לרצון לאדנינו׃ 21האבות אל תרגיזו את בניכם פן יחתו׃

22העבדים שמעו בכל דבר אל אדניכם לפי הבשר לא בעבודה למראה העין כמבקשי חן בני אדם כי אם בתם לבב כיראי האלהים׃ 23כל אשר תעשו עשו בכל נפשכם כמו ליהוה ולא לבני אדם׃ 24וידעתם כי תקבלו מאת יהוה גמול הירשה כי את אדנינו המשיח עבדים אתם׃ 25וכל עשה עול הוא ישא העול אשר עשה ואין שם משא פנים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Colossians 2
Top of Page
Top of Page