Colossians 2
Hebrew Bible OT and NT

1הנני מודיע אתכם גדל הקרב אשר בקרבי על אדותיכם ועל אדות אנשי לודקיא ועל כל אשר לא ראו את פני בבשר׃ 2למען ינחמו לבותם ונקשרו יחד באהבה ולכל עשר דעת נכונה להשכיל סוד האלהים אבינו וסוד המשיח׃ 3אשר צפונים בו כל אצרות החכמה והדעת׃ 4וזאת אמר אני לכם למען אשר לא יטעה אתכם איש בשפתי חלקות׃ 5כי גם אם בבשרי אני רחוק מכם הנה ברוחי אני אצלכם ואשמח בראתי את תכונתכם ואמץ אמונתכם במשיח׃

6לכן כאשר קבלתם את המשיח את ישוע אדנינו כן גם התהלכו בו׃ 7משרשים ונבנים בו וקימים באמונה כאשר למדתם ומרבים בתודה בה׃

8הזהרו פן יוליך איש אתכם שולל בפילסופיה ובמדוחי שוא לפי קבלת בני האדם ויסדות העולם ולא על פי המשיח׃ 9כי בו בגופו שכן כל מלא האלהות ובו אתם נמלאים׃ 10אשר הוא ראש כל שררה ושלטן׃ 11ובו אתם גם נמולים מילה שלא בידים בהפשטת גוף הבשר החוטא היא מילת המשיח׃ 12כי נקברתם אתו בטבילה אף קמתם אתו בתחיה על ידי האמונה בגבורת אלהים אשר העירו מן המתים׃ 13גם אתכם המתים בפשעים ובערלת בשרכם החיה אתו בסלח לכם את כל פשעיכם׃ 14וימחק את השטר המעיד בנו בחקתיו אשר היה לנגדנו וישאהו מתוכנו ויתקעהו בצלב׃ 15ויפשט את השרים והשליטים ויתנם ביד רמה לראוה בם ויוליכם שולל בנפשו׃

16על כן לא ידין איש אתכם על דבר מאכל ומשקה או בענין המועדים וראשי חדשים ושבתות׃ 17אשר הם צל הדברים העתידים לבא וגופם הוא במשיח׃ 18אל תתנו לאיש לעקב אתכם על ידי שפלות רוח ועבודה מלאכים המהלך בדברים אשר לא ראו עיניו ומלא רוח גאוה על לא דבר משכל בשרו׃ 19ואיננו אחז בראש אשר מחבר ממנו כל הגוף ומאחז בציריו ודבקיו יגדל גדול אלהים׃

20לכן אם מתם עם המשיח ליסודת העולם למה תשתעבדו לחקים כאלו עדכם חיים בעולם׃ 21אל תאחז אל תטעם אל תגע׃ 22והם כלם לכליון בתשמישם לפי מצות אנשים ולמודיהם׃ 23הנראים כעין חכמה בעבודה בדויה מלב ובשפלות רוח ובענוי הגוף שלא כהגן רק להשביע הבשר׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Colossians 1
Top of Page
Top of Page