Acts 11
Hebrew Bible OT and NT

1וישמעו השליחים והאחים אשר ביהודה כי קבלו גם הגוים את דבר האלהים׃ 2ויהי כאשר עלה פטרוס ירושלים ויריבו עמו בני המילה לאמר׃ 3אל אנשים אשר להם ערלה באת ותאכל אתם לחם׃ 4ויחל פטרוס ויספר להם את כל אשר קרהו לאמר׃ 5מתפלל הייתי בעיר יפו וארדם וארא מראה והנה כלי כדמות מטפחת בד גדולה יורד מן השמים ותורד בארבע כנפותיה ותבא עדי׃ 6והסתכלתי בה ואבין וארא את בהמת הארץ ואת החיה ורמש האדמה ועוף השמים׃ 7ואשמע גם קול האמר אלי קום פטרוס זבח ואכל׃ 8ואמר חלילה לי אדני כי כל פגול וטמא לא בא בפי מעולם׃ 9ויענני הקול שנית מן השמים ויאמר את אשר טהר האלהים אתה אל תטמאנו׃ 10וכן היה שלש פעמים והכל שב והעלה השמימה׃ 11והנה כרגע שלשה אנשים עמדים על פתח הבית אשר אנכי שם והמה שלוחים אלי מקסרין׃ 12ויאמר אלי הרוח ללכת אתם ולבלתי התמהמה וילכו אתי גם ששת האחים האלה ונבוא אל בית האיש׃ 13ויגד לנו את אשר ראה המלאך נצב בביתו ואמר אליו שלח אל יפו אנשים וקרא אליך את שמעון המכנה פטרוס׃ 14והוא ידבר אליך דברים אשר תושע בהם אתה וכל ביתך׃ 15וכאשר החלותי לדבר צלחה עליהם רוח הקדש כאשר צלחה עלינו בתחלה׃ 16ואזכר את דבר האדון אשר אמר יוחנן הטביל במים ואתם תטבלו ברוח הקדש׃ 17ועתה אם מתנה אחת נתן האלהים להם ולנו המאמינים באדון ישוע המשיח מי אנכי כי אעצר לאלהים׃ 18ויהי כשמעם זאת ויחרישו ויהללו את האלהים ויאמרו אכן גם לגוים נתן האלהים התשובה לחיים׃

19והנפוצים מפני הצרה אשר היתה על אודת אסטפנוס הלכו ובאו עד פינוקיא וקפרוס ואנטיוכיא ולא דברו את הדבר כי אם אל היהודים לבדם׃ 20ויהי בתוכם אנשי קפרוס וקוריני אשר באו אל אנטיוכיא וידברו גם אל היונים ויבשרו אתם את האדון ישוע׃ 21ותהי עמהם יד יהוה ומספר רב האמינו וישובו אל האדון׃ 22וישמע הדבר באזני הקהלה אשר בירושלים וישלחו את בר נבא אל אנטיוכיא׃ 23ויבא שמה וישמח כראתו את חסד האלהים ויזהר את כלם לדבקה באדון בלב נכון׃ 24כי איש טוב היה ומלא רוח הקדש ואמונה ויאספו לאדון עם רב׃ 25וילך בר נבא משם אל טרסוס לבקש את שאול וימצא אתו ויביאהו אל אנטיוכיא׃ 26ויהיו ישבים יחד בקהלה שנה תמימה ומלמדים עם רב אז הוחל באנטיוכיא לקרא את התלמידים בשם משיחיים׃

27ויהי בימים ההם ויבאו נביאים מירושלים אל אנטיוכיא׃ 28ויקם אחד מהם ושמו אגבוס ויגד על פי הרוח כי רעב גדול יבוא על כל ישבי תבל ויהי כן בימי קלודיוס׃ 29ויועצו התלמידים לשלח איש איש מאשר תשיג ידו לעזרת האחים הישבים ביהודה׃ 30וכן גם עשו וישלחו אל הזקנים על ידי בר נבא ושאול׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Acts 10
Top of Page
Top of Page