3 John 1
Hebrew Bible OT and NT

1הזקן אל גיוס החביב אשר אני אהב אתו באמת׃

2חביבי חפצי הוא כי ייטב לך בכל דבר ותחזק כאשר טוב לך בנפשך׃ 3כי שמחתי למאד כאשר באו אחים ויעידו על אמתך אשר מתהלך באמת אתה׃ 4אין לי שמחה גדולה מלשמע את אשר בני יתהלכו באמת׃

5חביבי באמונה כל מעשיך עם האחים ועם הארחים׃ 6אשר העידו על אהבתך בפני הקהל ואף תיטיב לעשות בלותך אתם כאשר יאתה לפני אלהים׃ 7כי בעבור שמו יצאו ולא לקחו מאומה מן הגוים׃ 8על כן חיבים אנחנו לקבל אתם למען נהיה עזרים לאמת׃

9אני כתבתי אל הקהלה אך דיוטריפס המתאוה להיות עליהם לראש איננו מקבל אתנו׃ 10על כן בבאי אזכיר את מעשיו אשר הוא עשה בספרו עלינו דברים רעים ולא דיו שלא יקבל את האחים כי גם ימנע את החפצים לקבל ויגרשם מתוך הקהלה׃

11חביבי אל תרדף הרעה כי אם הטוב העשה טוב הוא מאלהים והעשה רע לא ראה את האלהים׃ 12על דימטריוס העידו הכל וגם האמת עצמה וגם אנחנו מעידים עליו וידעתם כי עדותנו היא נאמנה׃

13הרבה לי לכתב ולא חפצתי לכתב אליך בדיו ובקנה׃

14אבל אקוה לראותך במהרה ופה אל פה נדבר׃ [ (III John 1:15) שלום לך הרעים שאלים לשלומך שאל לשלום הרעים לאיש איש בשמו׃ ]

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

2 John 1
Top of Page
Top of Page