1 John 2
Hebrew Bible OT and NT

1בני הנני כתב אליכם את זאת לבלתי תחטאו ואם יחטא איש יש לנו מליץ לפני אבינו ישוע המשיח הצדיק׃ 2והוא כפרה על חטאתינו ולא על חטאתינו לבד כי גם על חטאת כל העולם׃

3ובזאת נדע כי הכרנו אותו אם נשמר את מצותיו׃ 4האמר הכרתיו ואת מצותיו לא ישמר כזב הוא והאמת אין בו׃ 5אבל השמר את דברו בו נשלמה באמת אהבת אלהים ובזאת נדע כי בו אנחנו׃ 6האמר כי בו יעמד עליו להתהלך בדרך אשר גם הוא הלך׃

7אחי אינני כתב לכם מצוה חדשה כי אם מצוה ישנה אשר היתה לכם מראש והמצוה הישנה היא הדבר אשר שמעתם מראש׃ 8ועוד מצוה חדשה אני כתב לכם אשר היא אמת גם בו גם בכם כי החשך עבר והאור האמתי כבר זורח׃ 9האומר כי ישנו באור והוא שנא את אחיו עודנו בחשך׃ 10האהב את אחיו יעמד באור ומכשול אין בו׃ 11והשנא את אחיו בחשך הוא ובחשך יתהלך ולא ידע אנה הוא הלך כי החשך עור את עיניו׃

12הנני כתב אליכם הבנים יען כי נסלחו לכם חטאתיכם למען שמו׃ 13כתב אני אליכם האבות יען כי הכרתם אתו אשר הוא מראש כתב אני אליכם הבחורים יען כי התגברתם על הרע כתב אני אליכם הילדים יען כי הכרתם את האב׃ 14כתבתי אליכם האבות יען כי הכרתם אתו אשר הוא מראש כתבתי אליכם הבחורים יען כי חזקתם ודבר האלהים שכן בקרבכם והתגברתם על הרע׃

15אל תאהבו את החלד ואת דברי החלד אם יאהב איש את החלד אין בו אהבת האב׃ 16כי כל אשר בחלד תאות הבשר ותאות העינים וגאות ההון איננו מן אבינו כי אם מן החלד׃ 17והחלד עבור יעבר עם תאותיו והעשה רצון אלהים יעמד לעד׃

18ילדי הנה השעה האחרונה באה וכאשר שמעתם כי יבא צר המשיח כן עתה רבו צרי המשיח ובזאת נדע כי היא השעה האחרונה׃ 19מאתנו יצאו אך לא משלנו היו כי אלו היו משלנו כי אז היו עמדים עמנו אבל למען יגלו כי לא כלם משלנו המה׃ 20ואתם המשחה לכם מאת הקדוש וידעתם הכל׃ 21לא כתבתי אליכם יען כי לא ידעתם את האמת אך יען כי ידעתם אתה ואשר כל כזב איננו מן האמת׃ 22מי הוא הכזב אם לא המכחש בישוע לאמר כי איננו המשיח זה הוא צר המשיח המכחש באב ובבן׃ 23כל המכחש בבן גם האב אין לו׃ 24ואתם יקם נא בכם הדבר אשר שמעתם מראש ואם יקום בכם אשר שמעתם מראש אז גם אתם תקומו בבן ובאב׃

25וההבטחה אשר הבטיחנו היא חיי עולמים׃

26זאת כתבתי אליכם מפני המתעים אתכם׃ 27ואתם המשחה אשר קבלתם מאתו עמדת בכם ולא תצטרכו לאיש אשר ילמדכם כי אם כאשר תלמד אתכם המשחה בכל דבר היא האמת ואיננה כזב וכאשר למדה אתכם כן תעמדו בו׃

28ועתה בנים עמדו בו למען יאמץ לבנו בהראותו ולא נבוש מפניו בבואו׃ 29אם ידעתם כי צדיק הוא דעו כי כל עשה צדקה נולד ממנו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 John 1
Top of Page
Top of Page