1 John 3
Hebrew Bible OT and NT

1ראו מה גדלה אהבת האב הנתונה לנו אשר נקרא בני האלהים על כן העולם איננו ידע אתנו יען כי אותו לא ידע׃ 2אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא׃ 3וכל אשר לו תקוה כזאת יטהר את עצמו כאשר טהור גם הוא׃

4כל העשה חטא גם פשע בתורה הוא והחטא הוא פשע בתורה׃ 5וידעתם כי הוא נגלה לשאת את חטאינו ובו אין חטא׃ 6כל העמד בו לא יחטא כל החוטא לא ראהו גם לא ידעו׃ 7בני אל יתעה אתכם איש העשה צדקה צדיק הוא כאשר הוא צדיק׃ 8והעשה חטא מן השטן הוא כי השטן חטא מראש לזאת נגלה בן האלהים להפר את פעלות השטן׃ 9כל הנולד מאלהים לא יחטא כי זרעו בו יקום ולא יוכל לחטא כי מאלהים נולד׃ 10ונודעו בזאת בני האלהים ובני השטן כל איש אשר לא יעשה צדקה איננו מאלהים וכן כל אשר לא יאהב את אחיו׃

11כי זאת היא השמועה אשר שמעתם מראש לאהבה איש את רעהו׃ 12לא כקין אשר היה מן הרע והרג את אחיו ומדוע הרגו יען כי מעשיו היו רעים ומעשי אחיו מעשי צדק׃

13אל תתמהו אחי אם ישנא אתכם העולם׃ 14אנחנו ידענו כי עברנו מן המות אל החיים על כי נאהב את אחינו איש אשר לא יאהב את אחיו ישאר במות׃ 15כל השנא את אחיו רצח נפש הוא וידעתם כי כל רצח נפש לא יתקימו בו חיי עולמים׃ 16בזאת הכרנו את האהבה כי הוא נתן את נפשו בעדנו גם אנחנו חיבים לתת את נפשתינו בעד אחינו׃ 17ואיש אשר לו נכסי העולם והוא ראה את אחיו חסר לחם וקפץ את רחמיו ממנו איך תעמד בו אהבת אלהים׃ 18בני אל נא נאהב במלין ובלשון כי אם בפעל ובאמת׃ 19ובזאת נדעה כי מן האמת אנחנו ולפניו נשקיט את לבותינו׃ 20כי אם לבבנו ירשיע אתנו האלהים נשגב הוא מלבבנו וידע את כל׃ 21אהובי אם לבבנו לא ירשיענו בטחון לנו באלהים׃ 22וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃

23וזאת היא מצותו להאמין בשם בנו ישוע המשיח ולאהבה איש את רעהו כאשר צונו׃ 24והשמר את מצותיו יקום בו והוא בו ובזאת נדע כי הוא שכן בנו ברוח אשר נתן לנו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 John 2
Top of Page
Top of Page