Kunigø knyga 24
Lithuanian
1Viešpats kalbėjo Mozei: 2“Įsakyk izraelitams, kad jie atneštų tyriausio alyvmedžių aliejaus, kad lempos nuolat degtų 3Susitikimo palapinėje šiapus uždangos į Švenčiausiąją. Jas uždegs Aaronas kiekvieną vakarą ir prižiūrės, kad jos degtų iki ryto Viešpaties akivaizdoje. Ši tarnystė bus amžinas įstatymas visoms jūsų kartoms. 4Lempos stovės ant žvakidės iš gryno aukso Viešpaties akivaizdoje.

5Imk smulkių miltų ir iš jų iškepk dvylika duonos kepalėlių, kiekvieną iš dviejų dešimtųjų efos, 6juos padėk ant gryno aukso stalo Viešpaties akivaizdoje dviem eilėm, po šešis kiekvienoje eilėje. 7Ant kiekvienos eilės padėk tyriausių smilkalų, kad jie būtų ant duonos, kuri sudeginama kaip atminimas Viešpačiui. 8Kas sabatą ji bus keičiama. Izraelitams tai bus amžinas įstatymas. 9Visa tai priklausys Aaronui ir jo sūnums, jie valgys ją šventoje vietoje, nes tai švenčiausias dalykas iš Viešpaties deginamųjų aukų pagal amžinąjį įstatymą”.

10Izraelitės moters sūnus, kurio tėvas buvo egiptietis, susiginčijo su izraelitu stovykloje. 11Jį atvedė pas Mozę, kadangi jis piktžodžiavo ir keikė Dievą. Jo motina buvo Šelomita, Dibrio duktė iš Dano giminės. 12Jį uždarė ir laukė Viešpaties nurodymo.

13Viešpats įsakė Mozei: 14“Išvesk piktžodžiautoją iš stovyklos. Visi, kurie girdėjo jį piktžodžiaujant, teuždeda savo rankas ant jo galvos, o visi žmonės teužmuša jį akmenimis. 15Izraelitams sakyk: ‘Kas keikia Dievą, atsakys už savo nusikaltimą. 16Kas piktžodžiaus Viešpaties vardui, turės mirti­jis bus užmuštas akmenimis, ar jis bus vietinis, ar ateivis. Kas piktžodžiaus Viešpaties vardui, bus baudžiamas mirtimi.

17Kas nužudo žmogų, taip pat turi mirti. 18Jei kas užmuša gyvulį, atlygins gyvuliu už gyvulį. 19Kas sužalotų savo artimą, jam bus padaryta taip, kaip jis padarė: 20sulaužymas už sulaužymą, akis už akį, dantis už dantį. 21Užmušęs gyvulį, atlygins; užmušęs žmogų, bus baudžiamas mirtimi. 22Tas pats įstatymas galioja ateiviui ir vietiniam, nes Aš esu Viešpats, jūsų Dievas’ ”. 23Po to izraelitai išvedė piktžodžiautoją iš stovyklos ir užmušė jį akmenimis. Jie padarė, kaip Viešpats įsakė Mozei.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Leviticus 23
Top of Page
Top of Page