Laiðkas efezieèiams 1
Lithuanian
1Paulius, Dievo valia Jėzaus Kristaus apaštalas, šventiesiems, gyvenantiems Efeze, ir ištikimiesiems Kristuje Jėzuje. 2Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

3Tebūna palaimintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris palaimino mus Kristuje visais dvasiniais palaiminimais danguje, 4mus išrinkdamas Jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nekalti meile Jo akivaizdoje. 5Geros valios nutarimu Jis iš anksto paskyrė mus įsūnyti per Jėzų Kristų 6Jo malonės šlovės gyriui, kuria padarė mus priimtinus Mylimajame. 7Jame turime atpirkimą per Jo kraują ir nuodėmių atleidimą pagal turtus Jo malonės, 8kurią Jis dosniai suteikė mums su visa išmintimi ir supratimu, 9paskelbdamas mums savo valios paslaptį pagal savo palankumą, kaip nusprendė savyje, 10kad, laikų pilnatvei atėjus, galėtų suvienyti Kristuje visa, kas yra tiek danguje, tiek ir žemėje. 11Jame ir gavome palikimą, iš anksto paskirtą sutvarkymu To, kuris visa veikia pagal savo valios nutarimą, 12kad pasitarnautume Jo šlovės gyriui mes, kurie nuo seno turėjome viltį Kristuje. 13Jame ir jūs, išgirdę tiesos žodį­ jūsų išgelbėjimo Evangeliją­ir įtikėję Juo, esate užantspauduoti pažadėtąja Šventąja Dvasia, 14kuri yra mūsų paveldėjimo užstatas iki nuosavybės atpirkimo Jo šlovės gyriui.

15Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą Viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, 16nesiliauju dėkojęs už jus, prisimindamas jus savo maldose, 17kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią Jo pažinimui 18ir apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra Jo pašaukimo viltis, kokie Jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose 19ir kokia beribė Jo jėgos didybė mums, kurie tikime, veikiant jo galingai jėgai. 20Ja Jis veikė Kristuje, prikeldamas Jį iš numirusių ir pasodindamas savo dešinėje danguose, 21aukščiau už kiekvieną kunigaikštystę, valdžią, jėgą, viešpatystę ir už kiekvieną vardą, tariamą ne tik šiame amžiuje, bet ir būsimajame, 22ir visa paklojo po Jo kojomis, o Jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios, 23kuri yra Jo kūnas, pilnatvė To, kuris visa visame pripildo.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Galatians 6
Top of Page
Top of Page