Deuteronomy 1 Kabyle: NT
Deuteronomy 1

<< Deuteronomy 1 >>
Deuteronomy 1 Kabyle: NT
 

1  2  3  4  5 

6  7  8 

9  10  11  12  13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24  25 

26  27  28  29  30  31  32  33 

34  35  36  37  38  39  40 

41  42  43  44  45  46