4 Mózes 10
Hungarian: Karoli
1Ismét szóla az Úr Mózesnek, mondván: 2Csináltass magadnak két kürtöt, vert ezüstbõl csináltasd azokat, és legyenek azok néked a gyülekezet összegyûjtésére, és a táborok megindítására. 3És mikor megfújják azokat, gyüljön te hozzád az egész gyülekezet, a gyülekezet sátorának nyílása elé. 4Ha csak egyet fújnak meg, akkor gyûljenek hozzád a fejedelmek, Izráel ezereinek fejei. 5Ha pedig riadót fújtok, akkor induljon azok tábora, a kik napkelet felõl táboroznak. 6Mikor pedig másodszor fújtok riadót, akkor induljon azok tábora, a kik dél felõl táboroznak. Riadót fújjanak azok indulására. 7Mikor pedig összegyûjtitek a gyülekezetet, [egyszerûen] kürtöljetek, és ne fújjatok riadót. 8A kürtöket pedig Áron fiai, a papok fújják; és legyen ez néktek örökkévaló rendtartás a ti nemzetségeitek között. 9És mikor viadalra mentek a ti földetekben, a titeket háborító ellenségetek ellen, akkor is [azokkal] a kürtökkel fújjatok riadót, és emlékezetben lesztek az Úr elõtt, a ti Istenetek elõtt, és megszabadultok a ti ellenségeitektõl. 10A ti vígasságtoknak napján, és a ti ünnepeiteken, és a ti hónapjaitok kezdetén is fújjátok meg a kürtöket, a ti egészen égõáldozataitokra, és a ti hálaáldozatitokra: és lesznek néktek emlékeztetõül a ti Istenetek elõtt. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

11Vala pedig a második esztendõben a második hónapban, a hónapnak huszadik napján, felszálla a felhõ a bizonyság hajlékáról. 12És elindulának Izráel fiai az õ menésöknek rendje szerint a Sinai pusztájából; és megállapodék a felhõ Párán pusztájában. 13Elindulának azért elõször az Úrnak Mózes által való parancsolatja szerint. 14Elindula pedig elõször a Júda fiai táborának zászlója az õ seregei szerint; és az õ seregének feje vala Naasson, az Amminádáb fia. 15Az Izsakhár fiai törzsébõl való seregnek feje pedig Néthanéel vala, Suárnak fia. 16És a Zebulon fiai törzsébõl való seregnek feje vala Eliáb, Hélonnak fia.

17És elbontatván a hajlék, elindulának Gersonnak és Mérárinak fiai, a hajlék hordozói. 18Azután indula a Rúben táborának zászlója az õ seregeik szerint, és az õ seregének feje vala Elisur, Sedeúrnak fia. 19A Simeon fiai törzsébõl való seregnek pedig feje vala Selúmiel, Surisaddainak fia. 20És a Gád fiai törzsébõl való seregnek feje vala Eliásáf, Dehuélnek fia.

21Elindulának a Kéhátiták is, a szentség hordozói, és [amazok] felállíták vala a hajlékot, míg [ezek] oda jutnak vala. 22Azután elindula az Efraim fiai táborának zászlója az õ seregei szerint, és az õ seregének feje vala Elisáma, Ammihúdnak fia. 23A Manasse fiai törzsébõl való seregnek feje vala Gámliél, Pédasúrnak fia. 24A Benjámin fiai törzsébõl való seregnek feje vala Abidán, Gideóninak fia.

25[Utolszor] indula el a Dán fiai táborának zászlója, mint az egész tábornak utócsapata az õ seregei szerint; és az õ seregének feje vala Ahiézer, az Ammisaddai fia. 26Az Áser fiai törzsébõl való seregnek pedig feje vala Págiel, Okhránnak fia. 27És a Nafthali fiai törzsébõl való seregnek feje vala Akhira, az Enán fia. 28Ilyen vala Izráel fiainak menetele az õ seregeik szerint: ekképen mentek.

29Monda pedig Mózes Hóbábnak, a ki fia vala a Midiánból való Reuélnek, a Mózes ipának: Arra a helyre indulunk mi, a mely felõl azt mondta vala az Úr: néktek adom. Jer el velünk, és jól teszünk veled, mert az Úr jót igért Izráelnek. 30Az pedig felele néki: Nem megyek, hanem az én földemre és az én rokonaim közé megyek. 31És monda [Mózes]: Kérlek, ne hagyj el minket: mert te tudod, hol kell megszállanunk e pusztában, és légy nékünk szemünk gyanánt. 32És ha eljösz velünk, a mi jót cselekszik velünk az Úr, közöljük azt veled.

33Elmenének azért az Úr hegyétõl háromnapi járásnyira, és az Úr szövetségének ládája megyen vala õ elõttök háromnapi járásnyira, hogy kiszemelje nékik: hol kelljen megszállaniok. 34És az Úr felhõje vala õ rajtok nappal, mikor elindulának a táborból.

35Mikor pedig el akarták indítani a ládát, ezt mondja vala Mózes: Kelj fel Uram, és széledjenek el a te ellenségeid, és fussanak el elõled a te gyûlölõid.

36Mikor pedig megáll vala, ezt mondja vala: Fordulj vissza Uram Izráelnek tízezerszer való ezereihez.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Numbers 9
Top of Page
Top of Page