8666. teshubah
Strong's Concordance
teshubah: a return, answer
Original Word: תְּשׁוּבָה
Part of Speech: Noun Feminine
Transliteration: teshubah
Phonetic Spelling: (tesh-oo-baw')
Definition: a return, answer
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
from shub
Definition
a return, answer
NASB Translation
answers (2), return (1), spring (2), turn (3).

Brown-Driver-Briggs
[תְּשׁוּבָה] noun feminine return, answer; —

1 suffix וּתְשֻׁבָתוֺ הָרָמָ֫תָה 1 Samuel 7:17 and his return was (=he returned) to Rama.

2 especially construct לִתְשׁוּבַת הַשָּׁנָה at the return of the year, i.e. of spring, 2 Samuel 11:1; 1 Kings 20:22,26; 2Chronicles 36:10, ׳הַשּׁ ׳לְעֵת תְּשׁ 1 Chronicles 20:1 ("" 2 Samuel 11:1).

3 answer, plural absolute תְּשֻׁבֹת Job 34:36, suffix תְּשׁוּבֹתֵיכֶם Job 21:34.

שׁוּבָאֵל see שְׁבוּאֵל (compare Sabean proper name תֿובאל OsZMG xix (1865), 198 n. Hal485 DHMZMG xxxvii (1883), 16).

Strong's Exhaustive Concordance
answer, be expired, return

Or tshubah {tesh-oo-baw'}; from shuwb; a recurrence (of time or place); a reply (as returned) -- answer, be expired, return.

see HEBREW shuwb

Forms and Transliterations
וְלִתְשׁוּבַ֣ת וּ֝תְשֽׁוּבֹתֵיכֶ֗ם וּתְשֻׁבָת֤וֹ ולתשובת ותשבתו ותשובתיכם לִתְשׁוּבַ֣ת לִתְשׁוּבַ֨ת לתשובת תְּ֝שֻׁבֹ֗ת תְּשׁוּבַ֨ת תשבת תשובת liṯ·šū·ḇaṯ litshuVat liṯšūḇaṯ tə·šū·ḇaṯ tə·šu·ḇōṯ teshuVat teshuVot təšūḇaṯ təšuḇōṯ ū·ṯə·šu·ḇā·ṯōw ū·ṯə·šū·ḇō·ṯê·ḵem uteshuvaTo uteshuvoteiChem ūṯəšuḇāṯōw ūṯəšūḇōṯêḵem velitshuVat wə·liṯ·šū·ḇaṯ wəliṯšūḇaṯ
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
1 Samuel 7:17
HEB: וּתְשֻׁבָת֤וֹ הָרָמָ֙תָה֙ כִּֽי־
NAS: Then his return [was] to Ramah,
KJV: And his return [was] to Ramah;
INT: his return Ramah for

2 Samuel 11:1
HEB: וַיְהִי֩ לִתְשׁוּבַ֨ת הַשָּׁנָ֜ה לְעֵ֣ת ׀
NAS: Then it happened in the spring, at the time
KJV: And it came to pass, after the year was expired, at the time
INT: happened the spring the year the time

1 Kings 20:22
HEB: תַּעֲשֶׂ֑ה כִּ֚י לִתְשׁוּבַ֣ת הַשָּׁנָ֔ה מֶ֥לֶךְ
NAS: you have to do; for at the turn of the year
KJV: what thou doest: for at the return of the year
INT: do at the turn of the year the king

1 Kings 20:26
HEB: וַֽיְהִי֙ לִתְשׁוּבַ֣ת הַשָּׁנָ֔ה וַיִּפְקֹ֥ד
NAS: At the turn of the year, Ben-hadad
KJV: And it came to pass at the return of the year,
INT: become the turn of the year mustered

1 Chronicles 20:1
HEB: וַיְהִ֡י לְעֵת֩ תְּשׁוּבַ֨ת הַשָּׁנָ֜ה לְעֵ֣ת ׀
NAS: Then it happened in the spring, at the time
KJV: the year was expired, at the time
INT: happened the time the spring the year the time

2 Chronicles 36:10
HEB: וְלִתְשׁוּבַ֣ת הַשָּׁנָ֗ה שָׁלַח֙
NAS: At the turn of the year King
KJV: And when the year was expired, king
INT: the turn of the year sent

Job 21:34
HEB: תְּנַחֲמ֣וּנִי הָ֑בֶל וּ֝תְשֽׁוּבֹתֵיכֶ֗ם נִשְׁאַר־ מָֽעַל׃
NAS: comfort me, For your answers remain
KJV: ye me in vain, seeing in your answers there remaineth
INT: comfort vainly your answers remain falsehood

Job 34:36
HEB: נֶ֑צַח עַל־ תְּ֝שֻׁבֹ֗ת בְּאַנְשֵׁי־ אָֽוֶן׃
NAS: Because he answers like wicked
KJV: unto the end because of [his] answers for wicked
INT: to the limit Because answers men wicked

8 Occurrences

Strong's Hebrew 8666
8 Occurrences


liṯ·šū·ḇaṯ — 3 Occ.
tə·šū·ḇaṯ — 1 Occ.
tə·šu·ḇōṯ — 1 Occ.
ū·ṯə·šu·ḇā·ṯōw — 1 Occ.
ū·ṯə·šū·ḇō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
wə·liṯ·šū·ḇaṯ — 1 Occ.
8665
Top of Page
Top of Page