997. βοηθέω (boétheó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 997. βοηθέω (boétheó) — 8 Occurrences

Matthew 15:25 V-PMA-2S
GRK: λέγουσα Κύριε βοήθει μοι
NAS: Him, saying, Lord, help me!
KJV: saying, Lord, help me.
INT: saying master help me

Mark 9:22 V-AMA-2S
GRK: τι δύνῃ βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς
NAS: take pity on us and help us!
KJV: on us, and help us.
INT: anything you are able [to do] help us having compassion

Mark 9:24 V-PMA-2S
GRK: ἔλεγεν Πιστεύω βοήθει μου τῇ
NAS: I do believe; help my unbelief.
KJV: I believe; help thou mine
INT: said I believe help of me the

Acts 16:9 V-AMA-2S
GRK: εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν
NAS: Come over to Macedonia and help us.
KJV: into Macedonia, and help us.
INT: into Macedonia help us

Acts 21:28 V-PMA-2P
GRK: Ἄνδρες Ἰσραηλῖται βοηθεῖτε οὗτός ἐστιν
NAS: of Israel, come to our aid! This
KJV: Men of Israel, help: This is
INT: Men Israelites help this is

2 Corinthians 6:2 V-AIA-1S
GRK: ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι ἰδοὺ
NAS: OF SALVATION I HELPED YOU. Behold,
KJV: of salvation have I succoured thee:
INT: a day of salvation I helped you Behold

Hebrews 2:18 V-ANA
GRK: τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι
NAS: He is able to come to the aid of those
KJV: he is able to succour them that are tempted.
INT: those being tempted to help

Revelation 12:16 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ
NAS: But the earth helped the woman,
KJV: And the earth helped the woman, and
INT: And helped the earth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page