979. βίος (bios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 979. βίος (bios) — 10 Occurrences

Mark 12:44 N-AMS
GRK: ὅλον τὸν βίον αὐτῆς
NAS: she owned, all she had to live on.
KJV: [even] all her living.
INT: all the livelihood of her

Luke 8:14 N-GMS
GRK: ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται
NAS: and pleasures of [this] life, and bring
KJV: pleasures of [this] life, and
INT: pleasures of life moving along are choked

Luke 8:43 Noun-AMS
GRK: ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν
INT: all her living neither could

Luke 15:12 N-AMS
GRK: αὐτοῖς τὸν βίον
NAS: he divided his wealth between
KJV: he divided unto them [his] living.
INT: between them the property

Luke 15:30 N-AMS
GRK: σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν
NAS: who has devoured your wealth with prostitutes,
KJV: hath devoured thy living with harlots,
INT: your living with prostitutes

Luke 21:4 N-AMS
GRK: πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν
NAS: in all that she had to live on.
KJV: in all the living that
INT: all the livelihood which she had

1 Timothy 2:2 N-AMS
GRK: καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν
NAS: and quiet life in all
KJV: and peaceable life in all
INT: and quiet life we might lead in

2 Timothy 2:4 N-GMS
GRK: ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις ἵνα
NAS: himself in the affairs of everyday life, so
KJV: with the affairs of [this] life; that
INT: with the of this life affairs that

1 John 2:16 N-GMS
GRK: ἀλαζονεία τοῦ βίου οὐκ ἔστιν
NAS: and the boastful pride of life, is not from the Father,
KJV: and the pride of life, is not
INT: vaunting of the of life not is

1 John 3:17 N-AMS
GRK: ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου
NAS: the world's goods, and sees
KJV: hath this world's good, and seeth
INT: might have the goods of the world

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page