727. ἅρπαξ (harpax)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 727. ἅρπαξ (harpax) — 5 Occurrences

Matthew 7:15 Adj-NMP
GRK: εἰσιν λύκοι ἅρπαγες
NAS: but inwardly are ravenous wolves.
KJV: inwardly they are ravening wolves.
INT: they are wolves ravenous

Luke 18:11 Adj-NMP
GRK: τῶν ἀνθρώπων ἅρπαγες ἄδικοι μοιχοί
NAS: other people: swindlers, unjust,
KJV: men [are], extortioners, unjust,
INT: of the men swindlers unrighteous adulterers

1 Corinthians 5:10 Adj-DMP
GRK: πλεονέκταις καὶ ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις
NAS: with the covetous and swindlers, or
KJV: or extortioners, or
INT: covetous and swindlers or idolaters

1 Corinthians 5:11 Adj-NMS
GRK: μέθυσος ἢ ἅρπαξ τῷ τοιούτῳ
NAS: or a swindler-- not even
KJV: or an extortioner; with such an one
INT: a drunkard or swindler with such a one

1 Corinthians 6:10 Adj-NMP
GRK: λοίδοροι οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν θεοῦ
NAS: nor swindlers, will inherit
KJV: nor extortioners, shall inherit
INT: slanderers nor swindlers [the] kingdom of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page