728. ἀῤῥαβών (arrabón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 728. ἀῤῥαβών (arrabón) — 3 Occurrences

2 Corinthians 1:22 N-AMS
GRK: δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος
NAS: in our hearts as a pledge.
KJV: and given the earnest of the Spirit in
INT: having given the pledge of the Spirit

2 Corinthians 5:5 N-AMS
GRK: ἡμῖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος
NAS: who gave to us the Spirit as a pledge.
KJV: unto us the earnest of the Spirit.
INT: to us the pledge of the Spirit

Ephesians 1:14 N-NMS
GRK: ὅ ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας
NAS: who is given as a pledge of our inheritance,
KJV: is the earnest of our
INT: who is [the] guarantee of the inheritance

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page