5507. χίλιοι (chilioi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5507. χίλιοι (chilioi) — 11 Occurrences

2 Peter 3:8 Adj-NNP
GRK: Κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καὶ
NAS: is like a thousand years,
KJV: the Lord as a thousand years, and
INT: Lord [is] as a thousand years and

2 Peter 3:8 Adj-NNP
GRK: ἔτη καὶ χίλια ἔτη ὡς
NAS: years, and a thousand years
KJV: years, and a thousand years as
INT: years and a thousand years as

Revelation 11:3 Adj-AFP
GRK: προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα
NAS: and they will prophesy for twelve hundred
KJV: they shall prophesy a thousand two hundred
INT: they will prophesy days a thousand two hundred [and] sixty

Revelation 12:6 Adj-AFP
GRK: αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα
NAS: she would be nourished for one thousand two hundred
KJV: there a thousand two hundred
INT: her days one thousand two hundred [and] sixty

Revelation 14:20 Adj-GMP
GRK: ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων
KJV: by the space of a thousand [and] six hundred
INT: to the distance of stadia a thousand six hundred

Revelation 20:2 Adj-ANP
GRK: ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη
NAS: and bound him for a thousand years;
KJV: bound him a thousand years,
INT: bound him a thousand years

Revelation 20:3 Adj-NNP
GRK: τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη μετὰ
NAS: until the thousand years
KJV: till the thousand years
INT: were completed the thousand years after these

Revelation 20:4 Adj-ANP
GRK: τοῦ χριστοῦ χίλια ἔτη
NAS: with Christ for a thousand years.
KJV: with Christ a thousand years.
INT: Christ a thousand years

Revelation 20:5 Adj-NNP
GRK: τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη αὕτη
NAS: until the thousand years
KJV: until the thousand years
INT: might have been completed the thousand years This [is]

Revelation 20:6 Adj-ANP
GRK: αὐτοῦ τὰ χίλια ἔτη
NAS: and will reign with Him for a thousand years.
KJV: with him a thousand years.
INT: him a thousand years

Revelation 20:7 Adj-NNP
GRK: τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη λυθήσεται
NAS: When the thousand years are completed,
KJV: when the thousand years
INT: might have been completed the thousand years will be released

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page