4616. σινδών (sindón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4616. σινδών (sindón) — 6 Occurrences

Matthew 27:59 N-DFS
GRK: αὐτὸ ἐν σινδόνι καθαρᾷ
NAS: and wrapped it in a clean linen cloth,
KJV: it in a clean linen cloth,
INT: it in a linen cloth clean

Mark 14:51 N-AFS
GRK: αὐτῷ περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ
NAS: Him, wearing [nothing but] a linen sheet over
KJV: young man, having a linen cloth cast
INT: him having cast a linen cloth about [his] naked [body]

Mark 14:52 N-AFS
GRK: καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν
NAS: But he pulled free of the linen sheet and escaped
KJV: he left the linen cloth, and fled
INT: having left behind the linen cloth naked he fled

Mark 15:46 N-AFS
GRK: καὶ ἀγοράσας σινδόνα καθελὼν αὐτὸν
NAS: Joseph bought a linen cloth,
KJV: he bought fine linen, and
INT: And having bought a linen cloth having taken down him

Mark 15:46 N-DFS
GRK: ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ ἔθηκεν
NAS: a linen cloth, took Him down,
KJV: and wrapped him in the linen, and laid
INT: he wrapped [him] in the linen cloth and laid

Luke 23:53 N-DFS
GRK: ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καὶ ἔθηκεν
NAS: and wrapped it in a linen cloth, and laid
KJV: and wrapped it in linen, and laid
INT: he wrapped it in a linen cloth and placed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page