4097. πιπράσκω, (pipraskó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4097. πιπράσκω, (pipraskó) — 9 Occurrences

Matthew 13:46 V-RIA-3S
GRK: μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα
NAS: he went and sold all
KJV: of great price, went and sold all that
INT: pearl having gone away he has sold all things as many as

Matthew 18:25 V-ANP
GRK: ὁ κύριος πραθῆναι καὶ τὴν
NAS: commanded him to be sold, along
KJV: commanded him to be sold, and his
INT: the master to be sold and the

Matthew 26:9 V-ANP
GRK: γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ καὶ
NAS: [perfume] might have been sold for a high price
KJV: might have been sold for much,
INT: indeed this have been sold for much and

Mark 14:5 V-ANP
GRK: τὸ μύρον πραθῆναι ἐπάνω δηναρίων
NAS: might have been sold for over
KJV: might have been sold for more than
INT: perfume to have been sold for above denarii

John 12:5 V-AIP-3S
GRK: μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων
NAS: perfume not sold for three hundred
KJV: ointment sold for three hundred
INT: ointment not was sold for three hundred denarii

Acts 2:45 V-IIA-3P
GRK: τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον
NAS: and they [began] selling their property
KJV: And sold their possessions and
INT: the goods they sold and divided

Acts 4:34 V-PPM/P-GMP
GRK: τιμὰς τῶν πιπρασκομένων
NAS: the proceeds of the sales
KJV: the prices of the things that were sold,
INT: values of those sold

Acts 5:4 V-APP-NNS
GRK: ἔμενεν καὶ πραθὲν ἐν τῇ
NAS: [unsold], did it not remain your own? And after it was sold, was it not under
KJV: and after it was sold, was it not
INT: did it remain and having been sold in the

Romans 7:14 V-RPM/P-NMS
GRK: σάρκινός εἰμι πεπραμένος ὑπὸ τὴν
NAS: of flesh, sold into bondage to sin.
KJV: am carnal, sold under sin.
INT: fleshly am having been sold under

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page