πραθῆναι
Englishman's Concordance
πραθῆναι (prathēnai) — 3 Occurrences

Matthew 18:25 V-ANP
GRK: ὁ κύριος πραθῆναι καὶ τὴν
NAS: commanded him to be sold, along
KJV: commanded him to be sold, and his
INT: the master to be sold and the

Matthew 26:9 V-ANP
GRK: γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ καὶ
NAS: [perfume] might have been sold for a high price
KJV: might have been sold for much,
INT: indeed this have been sold for much and

Mark 14:5 V-ANP
GRK: τὸ μύρον πραθῆναι ἐπάνω δηναρίων
NAS: might have been sold for over
KJV: might have been sold for more than
INT: perfume to have been sold for above denarii

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page