4051. περίσσευμα (perisseuma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4051. περίσσευμα (perisseuma) — 5 Occurrences

Matthew 12:34 N-GNS
GRK: γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας
NAS: speaks out of that which fills the heart.
KJV: out of the abundance of the heart
INT: indeed the abundance of the heart

Mark 8:8 N-ANP
GRK: καὶ ἦραν περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ
NAS: large baskets full of what was left over of the broken pieces.
KJV: of the broken [meat] that was left seven
INT: And they took up over and above of fragments seven

Luke 6:45 N-GNS
GRK: ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας λαλεῖ
NAS: speaks from that which fills his heart.
KJV: for of the abundance of the heart his
INT: out of indeed the abundance of his heart speaks

2 Corinthians 8:14 N-NNS
GRK: τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ
NAS: time your abundance [being a] [supply] for their need,
KJV: your abundance [may be a supply] for
INT: your abundance for the

2 Corinthians 8:14 N-NNS
GRK: τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς
KJV: that their abundance also may be
INT: their abundance might be for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page