3690. ὄξος (oxos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3690. ὄξος (oxos) — 6 Occurrences

Matthew 27:48 N-GNS
GRK: πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς
NAS: he filled it with sour wine and put
KJV: filled [it] with vinegar, and
INT: having filled [it] and with vinegar and having put [it] on

Mark 15:36 N-GNS
GRK: γεμίσας σπόγγον ὄξους περιθεὶς καλάμῳ
NAS: a sponge with sour wine, put
KJV: full of vinegar, and
INT: having filled a sponge with vinegar having put [it] on a reed

Luke 23:36 N-ANS
GRK: στρατιῶται προσερχόμενοι ὄξος προσφέροντες αὐτῷ
NAS: up to Him, offering Him sour wine,
KJV: offering him vinegar,
INT: soldiers coming near vinegar offering him

John 19:29 N-GNS
GRK: σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν σπόγγον
NAS: A jar full of sour wine was standing
KJV: full of vinegar: and
INT: A vessel was set of vinegar full a sponge

John 19:29 N-GNS
GRK: μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες
NAS: of sour wine was standing
KJV: a spunge with vinegar, and
INT: having filled with vinegar hyssop having put [it] on

John 19:30 N-ANS
GRK: ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς
NAS: had received the sour wine, He said,
KJV: had received the vinegar, he said,
INT: took the vinegar Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page