3610. οἰκέτης (oiketes)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3610. οἰκέτης (oiketes) — 5 Occurrences

Matthew 24:45 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ
NAS: put in charge of his household to give
INT: over the household of him

Luke 16:13 N-NMS
GRK: Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ
NAS: No servant can serve
KJV: No servant can serve
INT: No servant is able two

Acts 10:7 N-GMP
GRK: δύο τῶν οἰκετῶν καὶ στρατιώτην
NAS: two of his servants and a devout
KJV: of his household servants, and
INT: two of the servants and a soldier

Romans 14:4 N-AMS
GRK: κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην τῷ ἰδίῳ
NAS: are you to judge the servant of another?
KJV: another man's servant? to his own
INT: judging another's servant to the own

1 Peter 2:18 N-NMP
GRK: Οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν
NAS: Servants, be submissive
KJV: Servants, [be] subject
INT: Servants being subject with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page