3609. οἰκεῖος (oikeios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3609. οἰκεῖος (oikeios) — 3 Occurrences

Galatians 6:10 Adj-AMP
GRK: πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως
NAS: to those who are of the household of the faith.
KJV: unto them who are of the household of faith.
INT: toward those of the household of the of faith

Ephesians 2:19 Adj-NMP
GRK: ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ
NAS: and are of God's household,
KJV: and of the household of God;
INT: saints and of the household of God

1 Timothy 5:8 Adj-GMP
GRK: καὶ μάλιστα οἰκείων οὐ προνοεῖ
NAS: and especially for those of his household, he has denied
KJV: specially for those of his own house, he hath denied
INT: and especially [his] household not does provide for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page