3317. μεσονύκτιον (mesonuktion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3317. μεσονύκτιον (mesonuktion) — 4 Occurrences

Mark 13:35 N-ANS
GRK: ὀψὲ ἢ μεσονύκτιον ἢ ἀλεκτοροφωνίας
NAS: in the evening, at midnight, or
KJV: or at midnight, or
INT: at evening or at midnight or when the rooster crows

Luke 11:5 N-GNS
GRK: πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἴπῃ
NAS: and goes to him at midnight and says
KJV: unto him at midnight, and say
INT: to him at midnight and say

Acts 16:25 N-ANS
GRK: δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ
NAS: But about midnight Paul and Silas
KJV: And at midnight Paul and
INT: moreover midnight Paul and

Acts 20:7 N-GNS
GRK: λόγον μέχρι μεσονυκτίου
NAS: his message until midnight.
KJV: his speech until midnight.
INT: talk until midnight

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page