2304. θεῖος (theios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2304. θεῖος (theios) — 3 Occurrences

Acts 17:29 Adj-ANS
GRK: ἀνθρώπου τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον
NAS: not to think that the Divine Nature is like
KJV: not to think that the Godhead is like
INT: of man that which [is] divine to be like

2 Peter 1:3 Adj-GFS
GRK: ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ
NAS: seeing that His divine power
KJV: his divine power
INT: to us the divine power of him

2 Peter 1:4 Adj-GFS
GRK: τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως
NAS: partakers of [the] divine nature,
KJV: partakers of the divine nature,
INT: these you might become of [the] divine partakers nature

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page