2049. ἐρημόω (erémoó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2049. ἐρημόω (erémoó) — 5 Occurrences

Matthew 12:25 V-PIM/P-3S
GRK: καθ' ἑαυτῆς ἐρημοῦται καὶ πᾶσα
NAS: itself is laid waste; and any
KJV: itself is brought to desolation; and
INT: against itself is brought to desolation and every

Luke 11:17 V-PIM/P-3S
GRK: ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται καὶ οἶκος
NAS: itself is laid waste; and a house
KJV: itself is brought to desolation; and
INT: itself having been divided is brought to desolation and a house

Revelation 17:16 V-RPM/P-AFS
GRK: πόρνην καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν
NAS: and will make her desolate and naked,
KJV: shall make her desolate and naked,
INT: prostitute and desolate will make her

Revelation 18:17 V-AIP-3S
GRK: μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος
NAS: wealth has been laid waste!' And every
KJV: riches is come to nought. And
INT: one hour was made desolate so great

Revelation 18:19 V-AIP-3S
GRK: μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη
NAS: hour she has been laid waste!'
KJV: in one hour is she made desolate.
INT: in one hour she was made desolate

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page