1573. ἐκκακέω (ekkakeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1573. ἐκκακέω (ekkakeó) — 6 Occurrences

Luke 18:1 V-PNA
GRK: καὶ μὴ ἐνκακεῖν
KJV: and not to faint;
INT: and not to faint

2 Corinthians 4:1 V-PIA-1P
GRK: ἠλεήθημεν οὐκ ἐγκακοῦμεν
KJV: we have received mercy, we faint not;
INT: we received mercy not we faint

2 Corinthians 4:16 V-PIA-1P
GRK: Διὸ οὐκ ἐγκακοῦμεν ἀλλ' εἰ
KJV: For which cause we faint not; but
INT: Therefore not we faint but if

Galatians 6:9 V-PSA-1P
GRK: ποιοῦντες μὴ ἐνκακῶμεν καιρῷ γὰρ
KJV: let us not be weary in well doing:
INT: doing not we should lose heart in time indeed

Ephesians 3:13 V-PNA
GRK: αἰτοῦμαι μὴ ἐνκακεῖν ἐν ταῖς
KJV: I desire that ye faint not
INT: I implore [you] not to faint at the

2 Thessalonians 3:13 V-ASA-2P
GRK: ἀδελφοί μὴ ἐνκακήσητε καλοποιοῦντες
KJV: be not weary in well doing.
INT: brothers not do lose heart [in] well-doing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page