ἐκκλησίαι
Englishman's Concordance
ἐκκλησίαι (ekklēsiai) — 7 Occurrences

Acts 16:5 N-NFP
GRK: μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ
NAS: So the churches were being strengthened
KJV: were the churches established
INT: indeed Therefore churches were strengthened in the

Romans 16:4 N-NFP
GRK: πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν
NAS: all the churches of the Gentiles;
KJV: also all the churches of the Gentiles.
INT: all the churches of the Gentiles

Romans 16:16 N-NFP
GRK: ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ
NAS: kiss. All the churches of Christ greet
KJV: kiss. The churches of Christ
INT: you the churches all

1 Corinthians 11:16 N-NFP
GRK: οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ θεοῦ
NAS: nor have the churches of God.
KJV: custom, neither the churches of God.
INT: nor the churches of God

1 Corinthians 16:19 N-NFP
GRK: ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας
NAS: The churches of Asia greet
KJV: The churches of Asia salute
INT: you the churches of Asia

Revelation 1:20 N-NFP
GRK: ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν
NAS: lampstands are the seven churches.
KJV: are the seven churches.
INT: seven seven churches are

Revelation 2:23 N-NFP
GRK: πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ
NAS: and all the churches will know
KJV: and all the churches shall know that
INT: all the churches that I

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page