ἐξεκλάσθησαν
Englishman's Concordance
ἐξεκλάσθησαν (exeklasthēsan) — 3 Occurrences

Romans 11:17 V-AIP-3P
GRK: τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν σὺ δὲ
NAS: of the branches were broken off, and you, being
KJV: of the branches be broken off, and
INT: of the branches were broken off you moreover

Romans 11:19 V-AIP-3P
GRK: ἐρεῖς οὖν Ἐξεκλάσθησαν κλάδοι ἵνα
NAS: Branches were broken off so
KJV: The branches were broken off, that
INT: You will say then Were broken out branches that

Romans 11:20 V-AIP-3P
GRK: τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν σὺ δὲ
NAS: Quite right, they were broken off for their unbelief,
KJV: because of unbelief they were broken off, and
INT: by the unbelief they were broken out you however

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page