1521. εἰσάγω (eisagó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1521. εἰσάγω (eisagó) — 11 Occurrences

Luke 2:27 V-ANA
GRK: ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς
NAS: the parents brought in the child
KJV: when the parents brought in
INT: in the [time] when brought in the parents

Luke 14:21 V-AMA-2S
GRK: καὶ χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε
NAS: of the city and bring in here
KJV: and bring in hither
INT: and lame bring in here

Luke 22:54 V-AIA-3P
GRK: ἤγαγον καὶ εἰσήγαγον εἰς τὴν
NAS: Him, they led Him [away] and brought Him to the house
KJV: and led [him], and brought him into
INT: they led [him away] and led into the

John 18:16 V-AIA-3S
GRK: θυρωρῷ καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον
NAS: to the doorkeeper, and brought Peter
KJV: and brought in Peter.
INT: doorkeeper and brought in Peter

Acts 7:45 V-AIA-3P
GRK: ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ
NAS: our fathers brought it in with Joshua
KJV: that came after brought in with
INT: which also brought in having received by succession the

Acts 9:8 V-AIA-3P
GRK: δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν
NAS: and leading him by the hand, they brought him into Damascus.
KJV: by the hand, and brought [him] into
INT: moreover him they brought [him] to Damascus

Acts 21:28 V-AIA-3S
GRK: καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ
NAS: he has even brought Greeks
KJV: and further brought Greeks also
INT: also Greeks he brought into the

Acts 21:29 V-AIA-3S
GRK: τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ Παῦλος
NAS: that Paul had brought him into the temple.
KJV: Paul had brought into
INT: the temple brought Paul

Acts 21:37 V-PNM/P
GRK: Μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν
NAS: was about to be brought into the barracks,
KJV: as Paul was to be led into the castle,
INT: being about moreover to be brought into the

Acts 22:24 V-PNM/P
GRK: ὁ χιλίαρχος εἰσάγεσθαι αὐτὸν εἰς
NAS: ordered him to be brought into the barracks,
INT: the chief captain to be brought him into

Hebrews 1:6 V-ASA-3S
GRK: δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον
NAS: He again brings the firstborn
KJV: when he bringeth in the firstbegotten
INT: moreover again he brings in the first-born

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page