1407. δρέπανον (drepanon)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1407. δρέπανον (drepanon) — 8 Occurrences

Mark 4:29 N-ANS
GRK: ἀποστέλλει τὸ δρέπανον ὅτι παρέστηκεν
NAS: puts in the sickle, because
KJV: he putteth in the sickle, because
INT: he sends the sickle for has come

Revelation 14:14 N-ANS
GRK: χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ
NAS: and a sharp sickle in His hand.
KJV: hand a sharp sickle.
INT: hand of him a sickle sharp

Revelation 14:15 N-ANS
GRK: Πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ
NAS: Put in your sickle and reap,
KJV: Thrust in thy sickle, and reap:
INT: Send the sickle of you and

Revelation 14:16 N-ANS
GRK: νεφέλης τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: swung His sickle over
KJV: thrust in his sickle on the earth;
INT: cloud the sickle of him upon

Revelation 14:17 N-ANS
GRK: καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ
NAS: had a sharp sickle.
KJV: having a sharp sickle.
INT: also he a sickle sharp

Revelation 14:18 N-ANS
GRK: ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ
NAS: the sharp sickle, saying,
KJV: the sharp sickle, saying,
INT: having the sickle sharp

Revelation 14:18 N-ANS
GRK: σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ
NAS: in your sharp sickle and gather
KJV: thy sharp sickle, and gather
INT: your sickle sharp

Revelation 14:19 N-ANS
GRK: ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς
NAS: swung his sickle to the earth
KJV: thrust in his sickle into the earth,
INT: angel the sickle of him to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page