1224. διαβαίνω (diabainó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1224. διαβαίνω (diabainó) — 3 Occurrences

Luke 16:26 V-ANA
GRK: οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς
NAS: who wish to come over from here
KJV: they which would pass from hence
INT: they who desire to pass from here to

Acts 16:9 V-APA-NMS
GRK: καὶ λέγων Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν
NAS: to him, and saying, Come over to Macedonia
KJV: saying, Come over into Macedonia,
INT: and saying Having passed over into Macedonia

Hebrews 11:29 V-AIA-3P
GRK: Πίστει διέβησαν τὴν Ἐρυθρὰν
NAS: By faith they passed through the Red
KJV: By faith they passed through the Red
INT: By faith they passed through the Red

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page