δηνάριον
Englishman's Concordance
δηνάριον (dēnarion) — 5 Occurrences

Matthew 20:9 N-ANS
GRK: ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον
NAS: each one received a denarius.
KJV: they received every man a penny.
INT: they received each a denarius

Matthew 20:10 N-ANS
GRK: τὸ ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί
NAS: of them also received a denarius.
KJV: received every man a penny.
INT: those each a denarius also themselves

Matthew 22:19 N-ANS
GRK: προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον
NAS: And they brought Him a denarius.
KJV: they brought unto him a penny.
INT: they presented to him a denarius

Mark 12:15 N-ANS
GRK: φέρετέ μοι δηνάριον ἵνα ἴδω
NAS: Me? Bring Me a denarius to look
KJV: bring me a penny, that I may see
INT: Bring me a denarius that I might see [it]

Luke 20:24 N-ANS
GRK: Δείξατέ μοι δηνάριον τίνος ἔχει
NAS: Show Me a denarius. Whose likeness
KJV: Shew me a penny. Whose image
INT: Show me a denarius whose has it

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page