δηναρίων
Englishman's Concordance
δηναρίων (dēnariōn) — 4 Occurrences

Mark 6:37 N-GNP
GRK: Ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων ἄρτους
NAS: two hundred denarii on bread
KJV: two hundred pennyworth of bread,
INT: Having gone shall we buy denarii two hundred of bread

Mark 14:5 N-GNP
GRK: πραθῆναι ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων καὶ
NAS: three hundred denarii, and [the money] given
KJV: three hundred pence, and
INT: to have been sold for above denarii three hundred and

John 6:7 N-GNP
GRK: Φίλιππος Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ
NAS: Him, Two hundred denarii worth of bread
KJV: Two hundred pennyworth of bread
INT: Philip For two hundred denari loaves not

John 12:5 N-GNP
GRK: ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη
NAS: for three hundred denarii and given
KJV: for three hundred pence, and
INT: was sold for three hundred denarii and given

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page